"important part" translation into Polish

EN

"important part" in Polish

See the example sentences for the use of "important part" in context.

Similar translations for "important part" in Polish

important adjective
part noun
part adjective
to part verb

Context sentences for "important part" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Dużą ich część zrealizowaliśmy, lecz następna ważna część pozostaje do zrobienia.
EnglishCohesion policy also forms a very important part of the Europe 2020 strategy.
Polityka spójności stanowi również bardzo istotny element strategii "Europa 2020”.
EnglishMarket support measures are recognised as being an important part of the CAP.
Środki wspierania rynku są uznawane za ważny element wspólnej polityki rolnej.
EnglishThis is an important part of our life, one-third you're supposed to be sleeping.
To ważna część naszego życia, przyjmuje się, że jedną trzecią przesypiamy.
EnglishTajikistan is an important part of our overall strategy for Central Asia.
Tadżykistan stanowi ważny element naszej ogólnej strategii wobec Azji Środkowej.
EnglishLadies and gentlemen, Montenegro plays an important part in regional cooperation.
Panie i Panowie! Czarnogóra odgrywa ważną rolę we współpracy regionalnej.
EnglishThis should also be an important part of our approach to the 2012 budget.
Powinien to być również ważny element naszego podejścia do budżetu na rok 2012.
EnglishWhat is also important in this particular part is that there is shared management.
Co również ważne w tej konkretnej części, to podział funkcji zarządzania.
EnglishMeanwhile, these activities remain an important part of our core business.
Jednocześnie działania te pozostają ważnym elementem naszej podstawowej aktywności.
EnglishOne important part of this process is the question of future institutional arrangements.
Ważną częścią tego procesu jest kwestia przyszłych uzgodnień instytucjonalnych.
EnglishThe result is that this is also an important part of the Europe 2020 strategy.
Skutkiem tego branża ta stanowi także ważną część strategii Europa 2020.
EnglishNaturally, this involves an important part of financial market regulation.
Oczywiście potrzebna jest do tego istotna część regulacji rynku finansowego.
EnglishThe Americans have played an important part in drawing up the Basel standards.
Amerykanie odgrywają ważną rolę w formułowaniu standardów bazylejskich.
EnglishMore generally, approval criteria are a very important part of the legislation.
Bardziej ogólnie mówiąc, kryteria zatwierdzania są bardzo istotnym elementem prawodawstwa.
EnglishThe road and rail networks form an important part of our public transportation systems.
Drogi i sieci kolejowe stanowią ważną część systemu transportu publicznego.
EnglishImproving support for victims of crime is an important part of the Stockholm Programme.
Poprawa wsparcia dla ofiar przestępstw jest istotną częścią programu sztokholmskiego.
EnglishIn a nutshell, this is the most important part of the preamble to the resolution.
Zasadniczo postulaty te to najważniejsza część preambuły rezolucji.
EnglishWe have heard that everywhere in the world services play a very important part in GNP.
Słyszeliśmy, że w całym świecie usługi mają bardzo istotny udział w PKB.
EnglishWe believe public services are an important part of our European model of society.
Uważamy, że usługi publiczne stanowią ważną część naszego europejskiego modelu społeczeństwa.
EnglishThe trade in pharmaceutical products is an important part of world trade.
Obrót produktami farmaceutycznymi stanowi ważną część handlu światowego.

Other dictionary words

English
  • important part

Translations into more languages in the bab.la English-Czech dictionary.