"important part to play" translation into Polish

EN

"important part to play" in Polish

See the example sentences for the use of "important part to play" in context.

Context sentences for "important part to play" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is why the International Tropical Timber Organization has such an important part to play.
Dlatego też ogromna rola Międzynarodowej Organizacji do spraw Drewna Tropikalnego.
EnglishThe European Parliament will have an important part to play in this.
Parlament Europejski będzie tu miał do spełnienia bardzo ważną rolę.
EnglishThe European Parliament has a very important part to play in this work if we are to achieve our goals in Copenhagen.
Jeżeli chcemy zrealizować nasze cele w Kopenhadze, Parlament Europejski ma niezwykle ważną rolę do odegrania w tych pracach.
EnglishDespite the fact that we now know what an important part women play in this work, it is still the men who have all the influence over the decisions.
Mimo że wiemy jak ważną rolę odgrywają kobiety w tych działalności, wciąż to mężczyźni mają wpływ na decyzje.
EnglishA good example of this is the 'buffer zones', which undoubtedly have an important part to play in the protection of watercourses.
Dobrym przykładem takiego postępowania są "strefy buforowe”, które niewątpliwie mają istotną rolę do odegrania w ochronie cieków wodnych.
English. - (NL) Health and safety at work have an extremely important part to play on the European agenda and in the Lisbon Strategy.
na piśmie. - (NL) Bezpieczeństwo i higiena pracy mają niezmiernie ważną rolę do odegrania w agendzie europejskiej i strategii lizbońskiej.
EnglishThis is why local and regional authorities have such an important part to play in generally supporting and nurturing culture in the areas under their control.
Dlatego tak ważna jest rola władz lokalnych i regionalnych w zakresie wszechstronnego wspierania i pielęgnowania kultury na podległych im obszarach.
EnglishSince the Treaty of Lisbon, for the most part the subject of fisheries now falls under the ordinary legislative procedure, whereby Parliament has an important part to play as co-legislator.
Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego rybołówstwo podlega w większości zwykłej procedurze ustawodawczej, w której Parlament ma do odegrania ważną rolę współprawodawcy.

Other dictionary words

English
  • important part to play

Translations into more languages in the bab.la English-Swedish dictionary.