"important parts" translation into Polish

EN

"important parts" in Polish

See the example sentences for the use of "important parts" in context.

Similar translations for "important parts" in Polish

important adjective
parts noun
to part verb
part noun
part adjective

Context sentences for "important parts" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAdult education is one of the most important parts of the education system.
Kształcenie dorosłych jest jedną z najważniejszych części systemu edukacji.
EnglishIt came out four days ago -- I circled the important parts so you can see them here.
Ważniejsze fragmenty zaznaczyłem kółkiem, abyście lepiej je widzieli.
EnglishThe document adopted sheds light on the most important parts of the Commission's plans.
Przyjęty dokument rzucił światło na najważniejsze punkty planu Komisji.
EnglishWhen we come to understand nature, we are touching the most deep, the most important parts of our self.
Kiedy zaczynamy rozumieć przyrodę, dotykamy najgłębszych, najważniejszych części samych siebie.
EnglishThe most important parts to note are as follows:
EnglishTrade is one of the important parts.
Jedną z ważnych części jest handel.
EnglishI must mention Mr Harbour's remarks on safety in connection with the manufacture of critically important spare parts from all manufacturers.
Muszę wspomnieć o uwagach pana Harbour dotyczących bezpieczeństwa w związku z produkcją istotnych części zapasowych.
EnglishHence, the principles of the internal market will, at last, apply to important parts of defence and security markets in Europe.
Od tego momentu zasady wewnętrznego rynku będą miały w końcu zastosowanie do istotnych części rynku bezpieczeństwa i obrony w Europie.
EnglishYet this development had only a marginally positive impact for consumers, something that is particularly important in the colder parts of the year.
Pomimo tego zmiana ta w bardzo małym stopniu wpłynęła pozytywnie na sytuację klientów, co ma szczególne znaczenie w chłodniejszych porach roku.
EnglishThirdly, while I disagree with important parts of the text I am happy to continue to work on the report as part of my ongoing commitment to Afghanistan.
Po trzecie, pomimo tego, że nie zgadzam się z istotnymi partiami tego tekstu, to cieszę się, że mogę kontynuować prace nad sprawozdaniem zgodnie z moim zobowiązaniem względem Afganistanu.
EnglishExcessive blood clotting is a problem during severe sepsis, when the blood clots can block the blood supply to important parts of the body such as the kidneys and lungs.
Nadmierne tworzenie zakrzepów krwi to problem pojawiający się przy ciężkiej sepsie, kiedy zakrzepy krwi mogą blokować dopływ krwi do ważnych części ciała, takich jak nerki i płuca.
EnglishMy country introduced a kind of financial transaction tax on a unilateral basis during the 1980s and this merely resulted in important parts of the financial sector relocating to London.
Mój kraj jednostronnie wprowadził w latach 80. XX wieku rodzaj podatku od transakcji kapitałowych, wskutek czego sektor finansowy w dużej części przeniósł się do Londynu.
EnglishWe also know that controlling energy consumption in Europe and using energy from renewable sources constitute important parts of the package of measures needed to combat climate change.
Wiemy też, że kontrolowanie zużycia energii w Europie i stosowanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi ważną część pakietu środków potrzebnych do zwalczania zmian klimatu.
EnglishHowever, I regret that, at some point, the Group of the European People's Party (Christian Democrats) tabled a mere 50 or so amendments seeking to delete important parts of my report.
Szkoda jednak, że w pewnym momencie Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) przedstawiła około 50 zmian, dążąc do usunięcia ważnych części mojego sprawozdania.
EnglishIn a way, I am familiar with most of them because we have been discussing, point by point, the most important parts of your concerns and hopes for having collective redress in Europe.
W pewnym sensie większość z nich jest mi znana, ponieważ omawialiśmy, punkt po punkcie, najważniejsze spośród waszych wątpliwości i nadziei na stosowanie powództw zbiorowych w Europie.

Other dictionary words

English
  • important parts

Have a look at the English-Romanian dictionary by bab.la.