"important piece" translation into Polish

EN

"important piece" in Polish

See the example sentences for the use of "important piece" in context.

Similar translations for "important piece" in Polish

important adjective
piece noun
to piece verb

Context sentences for "important piece" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne very important piece of the puzzle is missing, and that is compliance.
Brakuje jednego dużego elementu tej układanki, a elementem tym jest zgodność.
EnglishMy watermaker broke, only the most important piece of kit that I have on the boat.
Popsuła się moja maszynka do robienia wody, a to tylko najważniejsza część wyposażenia.
EnglishProbably the most important piece there is that the kids really can do the maintenance.
Prawdopodobnie najważniejsze jest to, że same dzieci będą mogły zająć się konserwacją.
English(SV) Mr President, this is a very important piece of legislation.
(SV) Panie przewodniczący! Jest to bardzo ważny zbiór przepisów.
English. - Mr President, this is an important piece of health and safety legislation.
autor. - Panie przewodniczący! To jest ważna część prawodawstwa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
EnglishFirst of all, I would like to read out an important piece of information.
Chciałem najpierw odczytać ważną informację.
EnglishThat is an important piece of added value and an additional requirement.
To ważna wartość dodana i dodatkowy wymóg.
EnglishI am very glad that you are going to be the rapporteur for this very important piece of legislation.
Z wielkim zadowoleniem przyjmuję fakt, że będzie pani sprawozdawczynią w tej bardzo ważnej legislacyjnej kwestii.
EnglishThis is an amazingly important piece of legislation.
Jest to niezwykle istotny dokument prawodawczy.
EnglishTo conclude, this is an important piece of legislation.
Podsumowując, chodzi o ważny akt prawny.
EnglishSo I think this is an important piece of work by Richard Corbett, who is the eminent specialist in this field.
Moim zdaniem jest to więc ważne dzieło pana posła Richarda Corbetta, który jest wybitnym specjalistą w tej dziedzinie.
EnglishIt is a very important piece of legislation, which will determine how both institutions work together in the next parliamentary term.
Jest to bardzo ważny akt, który będzie decydował o współpracy obydwu instytucji w następnej kadencji.
EnglishSo the Gulf is a really important piece of water -- more important than a similar volume of water in the open Atlantic Ocean.
Zatoka Meksykańska jest bardzo ważna... Ważniejsza niż taki sam obszar, gdzieś pośrodku oceanu Atlantyckiego.
EnglishThat is an important piece of legislation.
EnglishSo that's a very important piece of data.
EnglishMr President, first of all I want to join in thanking Nickolay Mladenov for a very important and serious piece of work.
Panie przewodniczący! Po pierwsze chciałbym, dołączyć się do podziękowań dla Nikolaya Mladenova za bardzo istotną i ważną pracę.
EnglishThis was an important piece of policy.
EnglishThe new regulation is a very important piece of legislation in the EU energy policy and I very much hope that it can work in practice.
Nowe rozporządzenie jest bardzo ważnym aktem prawnym w polityce energetycznej UE i mam ogromną nadzieję, że może się sprawdzić w praktyce.
English. - MEP Turmes proposes an important piece of legislation covering the essential promotion of the use of energy from renewable sources.
na piśmie. - Pan poseł Turmes proponuje ważny akt prawny obejmujący podstawową promocję stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
EnglishThe revision of the CRS code of conduct and the deal we have on the table represent a chance for an early and successful conclusion to an important piece of work.
Przegląd kodeksu postępowania dla KSR i porozumienie, które mamy na stole są szansą na szybkie i udane zakończenie ważnej pracy.

Other dictionary words

English
  • important piece

Translations into more languages in the bab.la English-Norwegian dictionary.