"important place" translation into Polish

EN

"important place" in Polish

See the example sentences for the use of "important place" in context.

Context sentences for "important place" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBoth traditional media and new media have an important place in our daily lives.
Zarówno media tradycyjne, jak i nowe zajmują ważne miejsce w naszym codziennym życiu.
EnglishMadam President, regions are an extremely important place for the development of culture.
Pani przewodnicząca! Regiony są niezwykle ważnym miejscem dla rozwoju kultury.
EnglishThis issue is occupying an increasingly important place at European level.
Kwestia ta zajmuje coraz bardziej istotne miejsce na szczeblu europejskim.
EnglishIn this strategy, the educational component will hold a very important place.
W ramach tej strategii składnik edukacyjny zajmie bardzo ważne miejsce.
EnglishIt is important to place the health of the public above the interests of the wine industry.
Ważne jest, aby interes zdrowia publicznego przedkładać ponad interesy producentów wina.
English. - Trade in foodstuffs occupies a very important place in the internal market.
na piśmie - Handel środkami spożywczymi zajmuje bardzo ważne miejsce na rynku wewnętrznym.
EnglishMr President, since we formulated this resolution, some important changes have taken place in Kenya.
Panie przewodniczący! Od czasu wydania rezolucji doszło do poważnych zmian w Kenii.
EnglishThe humanitarian dimension has an important place in this major project.
W tym ogromnym projekcie ważną rolę odgrywa aspekt humanitarny.
EnglishThe conflict in Chechnya occupies an important place in the discussions.
W dyskusjach ważne miejsce zajmuje konflikt w Czeczenii.
EnglishOf course, it is also important to place safety at the forefront.
Oczywiście, na pierwszym planie należy stawiać bezpieczeństwo.
EnglishHowever, it is important that this takes place in a proper manner.
Jednakże ważne, aby odbywało się to we właściwy sposób.
EnglishI am glad we are in a position to put in place an important instrument that will improve the safety of road traffic.
Cieszę się, że możemy otrzymać ważny instrument podnoszący bezpieczeństwo ruchu drogowego.
EnglishAs I said during the debate on this resolution, this issue must be given an important place on the agenda.
Kwestia ta musi być traktowana priorytetowo, co podkreśliłem już podczas debaty nad przedmiotową rezolucją.
EnglishWe have given an important place to innovative methods, so we have to reckon with the risk and possibility of mistakes being made.
Stawiając na nowatorskie rozwiązania, musimy liczyć się z ryzykiem i możliwością występowania błędów.
EnglishOf course it refers to 2009, while in 2010, important developments are taking place which, of course, concern my country, Greece.
Odnosi się ono do roku 2009, natomiast w 2010 roku zachodzą istotne zmiany, które oczywiście dotyczą mojego kraju, Grecji.
EnglishI voted in favour of this report because I believe that the reforms in Turkey, although important, have been taking place slowly.
Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, gdyż uważam, że reformy w Turcji, choć ważne, postępują w powolnym tempie.
EnglishThese structures now occupy such an important place on the financial markets that they cannot continue to be exempt from the general rules.
Omawiane struktury zajmują obecnie tak ważne miejsce na rynkach finansowych, że nie mogą dłużej być zwolnione z przestrzegania zasad ogólnych.
EnglishThe EU has put in place an important strategy, set itself the 20-20-20 targets, and we have said to the Member States that they must implement it.
Unia Europejska ustanowiła ważną strategię, wyznaczyła sobie cele 20-20-20 i poinformowaliśmy państwa członkowskie, że muszą je realizować.
EnglishAn important investment conference took place in Belfast ten days ago where investors enthusiastically studied investment opportunities.
Dziesięć dni temu w Belfaście odbyła się ważna konferencja na temat inwestycji, podczas której inwestorzy z entuzjazmem analizowali możliwości biznesowe.
EnglishSo it is very important to have in place a system which will give the greatest possible reassurance to members of the public in the event of a nuclear accident.
Dlatego niezwykle istotne jest wdrożenie systemu, który zapewniałby obywatelom jak najpełniejsze gwarancje w przypadku awarii jądrowej.

Other dictionary words

English
  • important place

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Vietnamese dictionary.