"important problem" translation into Polish

EN

"important problem" in Polish

See the example sentences for the use of "important problem" in context.

Similar translations for "important problem" in Polish

important adjective
problem noun
problem adjective

Context sentences for "important problem" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet us move, now, to the most important problem - the financing of infrastructure.
Przejdźmy teraz do najważniejszego problemu - finansowania infrastruktury.
EnglishEurope's most important problem today is energy use and its impact on the climate.
Najważniejszy problem europejski dzisiaj to energia i związany z tym efekt klimatyczny.
EnglishI believe it is also my duty to draw your attention to an important problem here.
Sądzę, że moim obowiązkiem jest również zwrócenie tutaj państwa uwagi na istotny problem.
English. - I think that again you have pointed to a very important problem.
komisarz. - Uważam, że ponownie zwróciła pani uwagę na bardzo istotny problem.
EnglishIn my view, this would be very important in resolving the problem.
Moim zdaniem jest to niezmiernie ważne dla rozwiązania istniejącego problemu.
EnglishThis is why I am happy that we have discussed this important problem today.
Dlatego cieszę się, że dzisiaj poruszamy ten ważny problem.
EnglishCertainly, insufficient funding is also an important problem.
Z pewnością poważnym problemem jest także niewystarczające finansowanie.
EnglishThat is just to understand how big and important this problem is.
To tylko dla zrozumienia, jak duży i poważny jest ten problem.
English(PL) Madam President, the matter of Tibet and of the Tibetans continues, unfortunately, to be an important problem.
(PL) Pani przewodnicząca! Sprawa Tybetu i Tybetańczyków jest niestety ciągle ważnym problemem.
EnglishThis is an extremely important and serious problem in Europe.
To niezwykle ważny i poważny problem w Europie.
English(PL) Mr President, I voted in favour of the report, as this is an exceptionally important, albeit difficult problem.
Panie Przewodniczący! Głosowałem za sprawozdaniem, bo to wyjątkowo ważne, choć trudne zagadnienie.
EnglishMr President, there is probably no important international problem which we could solve on our own.
Panie przewodniczący! Nie ma chyba ani jednego ważnego problemu międzynarodowego, który moglibyśmy rozwiązać w pojedynkę.
EnglishOf course, saving energy is an important solution to the problem: it is the cheapest and the most effective method.
Oczywiście ważnym rozwiązaniem problemu jest oszczędność energii; to metoda najtańsza i najskuteczniejsza.
EnglishEmployment remains the most important problem.
Najpoważniejszym problemem pozostaje bezrobocie.
EnglishAt the moment, a heated discussion is in progress, in which different solutions to this important problem are being proposed.
Aktualnie toczy się gorąca dyskusja, w ramach której proponowane są różne rozwiązania tego ważnego problemu.
EnglishIt is with pleasure that I welcome the resolution about the WTO, because it is an exceptionally important problem at the present time.
Z radością przyjąłem rezolucję dotyczącą WTO, bo jest to wyjątkowo ważny problem w obecnych czasach.
EnglishDiscrimination against the Romany people would have been an important problem to address, as would the protection of personal privacy.
Dyskryminacja Romów byłaby ważnym problemem, jakim należy się zająć, tak samo jak ochrona prywatności.
EnglishToday, the fact that opportunities in education and the level of education do not match market expectations is a very important problem.
Dzisiaj bardzo ważnym problemem jest niedopasowanie możliwości i poziomu edukacji do oczekiwań rynku.
EnglishActually to improve the position of Christians, however, it is important to understand the problem as part of a wider whole.
Niemniej jednak aby poprawić położenie chrześcijan należy tak naprawdę zrozumieć ten problem jako część szerszej całości.
EnglishPiracy is just one part - albeit an important one - of this problem, as piracy is very firmly established in the region.
Piractwo jest tylko częścią - chociaż istotną - tego problemu, gdyż jest to proceder bardzo mocno ugruntowany w tym regionie.

Other dictionary words

English
  • important problem

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.