"important projects" translation into Polish

EN

"important projects" in Polish

See the example sentences for the use of "important projects" in context.

Similar translations for "important projects" in Polish

important adjective
projects noun
to project verb
project noun
Polish

Context sentences for "important projects" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe both projects are important, as they differ in terms of their timescales.
Uważam, że oba projekty są ważne, gdyż różnią się one pod względem ram czasowych.
EnglishTherefore, such vitally important projects should be financed with EU funds.
Dlatego właśnie tak ważne projekty powinny być finansowane z funduszy unijnych.
EnglishUnfortunately, none of the revenue has been ring-fenced for important investments and projects.
Niestety przychodów nie przeznaczono wyłącznie na ważne inwestycje i projekty.
EnglishThis analysis is particularly important for projects that have a biomass component.
Analiza ta jest szczególnie ważna w przypadku projektów, w których jednym z elementów jest biomasa.
EnglishThis may also speed up important projects in border areas.
Może to również doprowadzić do przyspieszenia realizacji projektów w regionach granicznych.
EnglishWe are giving the green light to one of the most important EU projects - the Galileo satellite navigation system.
Dajemy zielone światło jednemu z najważniejszych projektów UE - systemowi nawigacji satelitarnej Galileo.
EnglishThere are many important projects at the moment.
Obecnie realizowanych jest szereg ważnych projektów.
EnglishIn pursuing these objectives, it is important to ensure that projects are selected and properly implemented without any delays.
W realizacji tych celów ważne jest zapewnienie wyboru i właściwej realizacji projektów bez opóźnień.
EnglishHowever, the Black Sea synergy is a very important initiative on projects that reaches out to all partners, including Russia and Turkey.
Synergia czarnomorska jest natomiast bardzo ważną inicjatywą obejmującą wszystkich partnerów, w tym Rosję i Turcję.
EnglishEach of these projects is important, and rather than dwelling on them now we shall do so once the Commission has provided more details.
Każdy z tych projektów jest ważny, ale zamiast je teraz omawiać, wolimy zrobić to po przekazaniu przez Komisję dalszych szczegółów.
EnglishVague terminology and inconsistent wording make for judicial appeals procedures and bring important projects to a standstill.
Mało precyzyjna terminologia i niespójne sformułowania przyczyniają się do wszczynania postępowań odwoławczych oraz zatrzymują ważne projekty.
English. - The Europe 2020 Strategy is one of the most important projects we've created, yet, there is no guarantee of its success.
na piśmie - Strategia Europa 2020 jest jednym z najważniejszych istniejących już projektów, ale jej powodzenie nie jest zagwarantowane.
EnglishThe result will be that only some of the important pilot projects which will benefit citizens will be implemented in practice.
W konsekwencji czego przykładowo tylko niewielka liczba z szeregu ważnych, proobywatelskich projektów pilotażowych będzie mogła być zrealizowana.
EnglishHowever, where new expenditure is required, we believe it would have been possible to find savings to free up money for important projects.
Uważamy jednak, że w przypadku zapotrzebowania na nowe wydatki możliwe było znalezienie oszczędności w celu wygospodarowania środków na ważne projekty.
EnglishThe Commission's approach has been an ambitious one, and there are some very important projects in hand: the European patent, the common energy market, and so on.
Komisja przyjęła ambitne podejście i mamy przed sobą bardzo ważne projekty: patent europejski, wspólny rynek energii i tak dalej.
EnglishTherefore, the way in which we pursue our energy policy and how we deal with those who we expect to invest in the projects is important.
W związku z powyższym ważny jest sposób, w jaki realizujemy naszą politykę energetyczną i w jaki traktujemy tych, od których oczekujemy inwestowania w te projekty.
EnglishRegions stimulate the development of culture, and culture - important, attractive projects and events - becomes a magnet which attracts economic investment.
Regiony pobudzają rozwój kultury, a kultura, ważne, atrakcyjne przedsięwzięcia i wydarzenia stają się magnesem przyciągającym inwestycje gospodarcze.
EnglishNonetheless, the EU clutched at this straw and signed the agreement, so that other important political projects in the country could finally be pushed ahead.
Niemniej UE chwyciła się tej ostatniej szansy i podpisała porozumienie, tak by możliwa była wreszcie realizacja innych ważnych projektów politycznych.
EnglishHowever, an important aspect of such projects is the new employment opportunities created not only during the implementation of the work but also afterwards.
Istotnym aspektem takich projektów jest tworzenie nowych możliwości zatrudnienia nie tylko w czasie realizacji prac, lecz również w późniejszym okresie.
EnglishFor us, Galileo is one of the most important, if not the most important, industrial policy projects and we must ensure that it runs smoothly.
Dla nas Galileo jest jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym projektem polityki przemysłowej i musimy zagwarantować, by jego realizacja przebiegała bez zakłóceń.

Other dictionary words

English
  • important projects

Have a look at the English-Swedish dictionary by bab.la.