"important question" translation into Polish

EN

"important question" in Polish

See the example sentences for the use of "important question" in context.

Context sentences for "important question" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe most important question in this matter is the future of milk production quotas.
Najważniejszą kwestią w tej sprawie jest przyszłość kwotowania produkcji mleka.
EnglishThe best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.
Zapewne najlepsze, co można teraz z nią zrobić, to zająć się najważniejszym pytaniem.
EnglishAs I see it, what is most important is the question of what MEPs are allowed to do.
Moim zdaniem największe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, co może parlamentarzysta.
EnglishA very important question is, of course, the safety of the scanners for health.
Bardzo ważną kwestią jest oczywiście bezpieczeństwo skanerów dla zdrowia.
EnglishAnother very important question is: how do we encourage structural reforms?
Inną bardzo ważna kwestią jest: w jaki sposób wspieramy reformy strukturalne?
EnglishIn addition, we are also dealing with the very important question of data security.
Ponadto zajmujemy się również bardzo ważną kwestią bezpieczeństwa danych.
EnglishThe more powerful our reach, the more important the question "About what?"
Im większy jest nasz zasięg możliwości, tym ważniejsze jest pytanie "Po co?"
EnglishIt is, after all, an important question, as it ultimately affects every single citizen.
W końcu jest to ważna kwestia, gdyż ostatecznie dotyczy każdego z obywateli.
English. - It is indeed a very important question.
urzędująca przewodnicząca Rady. - To rzeczywiście bardzo ważne pytanie.
EnglishI therefore regret that the institutions cannot agree on this important question.
Dlatego ubolewam, że instytucje nie są w stanie dojść do porozumienia w tej ważnej sprawie.
EnglishToday, the important question is: does the directive on ecodesign actually work?
Dzisiaj najważniejsze pytanie brzmi: czy dyrektywa w sprawie ekoprojektu faktycznie zadziała?
EnglishAn important question is how to maintain agricultural production in less favoured areas.
Ważne jest pytanie, jak zachować produkcję rolną na trudnych obszarach gospodarowania.
EnglishIt's a fast, cheap device that answers an important question: Is this water contaminated?
Urządzenie jest szybkie i tanie i odpowiada na ważne pytanie: Czy ta woda jest skażona?
EnglishI would like to thank the Members who raised this important question with the Commission.
Chciałabym podziękować posłom, którzy zadali Komisji to istotne pytanie.
EnglishThis is the most important question of our generation; we cannot fail.
Jest to najważniejsza sprawa dla naszego pokolenia; nie możemy zawieść.
EnglishI come to the important question of geographical indications and traditional specialities.
Chciałbym przejść do istotnej kwestii oznaczeń geograficznych i tradycyjnych specjalności.
EnglishThe question is important for the Danish debate, which is why I ask that a clear answer be given.
To pytanie jest ważne dla duńskiej debaty i dlatego proszę o jasną odpowiedź.
EnglishComing back to the most important question, "Is there anybody out there?"
Wracając do najważniejszego pytania, czy jesteśmy sami w kosmosie?
English. - Mr President, thank you for bringing forward this important question.
komisarz - Panie Przewodniczący! Dziękuję za poruszenie tej ważnej kwestii.
EnglishThat is what I can say in answer to your very important question.
Tyle mam do powiedzenia w odpowiedzi na bardzo ważne pytanie pani poseł.

Other dictionary words

English
  • important question

In the English-Greek dictionary you will find more translations.