"important questions" translation into Polish

EN

"important questions" in Polish

See the example sentences for the use of "important questions" in context.

Context sentences for "important questions" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor the moment we really have more urgent and more important questions to solve.
W tej chwili naprawdę mamy pilniejsze i ważniejsze problemy do rozwiązania.
EnglishThis is a difficult and controversial issue which raises important questions.
Jest to trudny i kontrowersyjny problem, który rodzi szereg ważnych pytań.
English. - Thank you for these important follow-up questions.
wiceprzewodnicząca Komisji. - Dziękuję za te ważne pytania uzupełniające.
EnglishI think that's one of the most important questions you'll ever be asked.
Uważam, że jest to jedno z najważniejszych pytać, jakie będzie nam zadane.
EnglishDoes it consider the transatlantic relationship more important than questions from MEPs?
Czy stosunki transatlantyckie uważa za ważniejsze od pytań posłów do PE?
EnglishThe manner of the response to the EHEC outbreak in northern Germany raises important questions.
Sposób reakcji na wybuch epidemii EHEC w Niemczech północnych rodzi ważne pytania.
EnglishHowever, it would raise important legal and institutional questions.
Niemniej jednak wiązałyby się z nią ważne kwestie prawne i instytucjonalne.
EnglishHowever, as I listen to this debate, two rather important questions arise.
Jednak słuchając tej debaty pojawiają się dwa dość istotne pytania.
EnglishIt failed to resolve the important questions due to the absence of key players.
Ze względu na nieobecność najważniejszych uczestników nie udało mu się rozwiązać istotnych kwestii.
EnglishThis will soon be one of the most important political questions in the European Union.
Już niebawem będzie to jedna z najważniejszych kwestii politycznych w łonie Unii Europejskiej.
EnglishMr President, some important questions have been asked; I shall try to answer them very briefly.
Panie przewodniczący! Postawiono kilka ważnych pytań; postaram się pokrótce na nie odpowiedzieć.
EnglishI have a few important questions which I would have liked to put to Mr Cashman.
Mam kilka ważnych pytań, które chciałem mu zadać.
EnglishThese are very important questions, because we do not want expectations of the strategy to be disappointed.
To bardzo poważne pytania, żeby nie zawieść oczekiwań, które są stawiane wobec tej strategii.
EnglishSo this raises three really important questions: What is life?
To stawia przed nami trzy ważne pytania: Czym jest życie?
EnglishAlthough this approach is precautionary, as it has to be, it raises important questions.
Chociaż tak, jak należy, to podejście opiera się na zasadzie ostrożności, mimo wszystko wywołuje ważne wątpliwości.
EnglishI think that this raises a number of important questions, as it seems to be a recurring problem.
Sądzę, że rodzi to szereg istotnych pytań, bowiem sytuacja taka wydaje się być powtarzającym się problemem.
EnglishMr Higgins and Mr Mitchell have raised important questions.
urzędujący przewodniczący Rady. - (FR) Pan poseł Higgins oraz pan poseł Mitchell poruszyli ważne kwestie.
EnglishSo I have a couple of really important questions for you.
Zatem kieruję kilka naprawdę ważnych pytań do Państwa.
EnglishThat is not one of the most important or central questions.
To nie jest najważniejsza, ani centralna kwestia.
EnglishIn particular I am thinking about two important questions.
Myślę tu szczególnie o dwóch ważnych kwestiach.

Other dictionary words

English
  • important questions

Search for more words in the English-Hindi dictionary.