"important source" translation into Polish

EN

"important source" in Polish

See the example sentences for the use of "important source" in context.

Similar translations for "important source" in Polish

important adjective
source noun
to source verb

Context sentences for "important source" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is also an important source of professional skills for the entire aviation sector.
Jest on także ważnym źródłem umiejętności zawodowych dla całego sektora lotniczego.
EnglishForests are an important source of livelihood and well-being within our borders.
Lasy są ważnym źródłem utrzymania i dobrobytu w naszych granicach.
EnglishI consider that nuclear energy must remain as an important and safe source of European energy.
Uważam, że energia jądrowa musi pozostać ważnym i bezpiecznym źródłem energii w Europie.
EnglishThese taxes are an important source of tax revenue for many Member States.
Zajmuje się ono podatkami specjalnymi od benzyny i oleju napędowego używanego do celów handlowych.
EnglishVAT is not only an important source of income for the Member States, but also for the EU.
Podatek VAT nie jest jedynie ważnym źródłem dochodów dla państw członkowskich, ale także dla UE.
EnglishCoal will continue to be an important and competitive source of energy in Europe for some time to come.
Węgiel będzie jeszcze długo ważnym i konkurencyjnym źródłem energii w Europie.
EnglishConsider briefly an important source of aesthetic pleasure, the magnetic pull of beautiful landscapes.
Zatrzymajmy się na źródle zadowolenia estetycznego z pięknych krajobrazów.
EnglishBefore the crisis, the automotive sector was Spain's most important source of exports.
Przed kryzysem sektor samochodowy był w Hiszpanii najważniejszym źródłem towarów przeznaczonych na wywóz.
EnglishAfrica represents an important source of raw materials for China.
Afryka stanowi ważne źródło surowców naturalnych dla Chin.
EnglishThe debate now taking place in Parliament is certainly an important source in the decision-making process.
Debata mająca obecnie miejsce w Parlamencie jest z pewnością ważnym źródłem dla procesu decyzyjnego.
EnglishWe are an important market and a source of investment, just as Russia is a very important supplier to us.
Jesteśmy ważnym rynkiem i źródłem inwestycji, tak samo jak Rosja jest dla nas bardzo ważnym dostawcą.
EnglishAustria has a mixed industrial and agricultural economy, while tourism is also an important source of income.
Gospodarka Austrii łączy w sobie przemysł i rolnictwo, a turystyka jest znaczącym źródłem dochodu.
EnglishExports are thus an important source of growth for the EU.
Wywożone towary są zatem ważnym źródłem wzrostu dla UE.
EnglishComplaints submitted by EU citizens are an important source of information on possible violations of EU law.
Skargi składane przez obywateli UE stanowią ważne źródło informacji na temat ewentualnych naruszeń prawa UE.
EnglishFor example, it considered the issue of reindeer husbandry, which is a very important source of livelihood in this region.
Poruszono w nim na przykład kwestię hodowli reniferów, która stanowi ważne źródło dochodów w tym regionie.
EnglishOil will clearly remain a very important source of primary energy in the EU even in the medium and long term.
Ropa naftowa ewidentnie pozostanie bardzo ważnym pierwotnym źródłem energii w UE nawet w średniej i długiej perspektywie.
EnglishThese complaints submitted by EU citizens constitute an important source of information on possible infringements of EU law.
Te skargi składane przez obywateli UE stanowią ważne źródło informacji na temat ewentualnych naruszeń prawa UE.
EnglishNuclear power is an important energy source for many eastern European countries (candidates or new members of the EU).
Energia jądrowa stanowi bowiem ważne źródło dostaw dla wielu państw Europy Wschodniej (kandydujących lub nowych członków UE).
EnglishFor many Member States of the European Union, including Greece, this sector is an important source of exports and employment.
Dla wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Grecji, sektor ten jest ważnym źródłem eksportu i zatrudnienia.
English(PL) Mr President, complaints submitted by citizens are an important source of information about infringements of Community law.
Panie Przewodniczący! Skargi składane przez obywateli stanowią ważne źródło informacji na temat naruszeń prawa wspólnotowego.

Other dictionary words

English
  • important source

More translations in the Chinese-English dictionary.