"important sources" translation into Polish

EN

"important sources" in Polish

See the example sentences for the use of "important sources" in context.

Similar translations for "important sources" in Polish

important adjective
sources noun
Polish
source noun

Context sentences for "important sources" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMaritime activities are one of the most important sources of European income.
Działalność morska jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów europejskich.
English(LT) At this difficult time, it is very important to find possible sources of economic growth.
(LT) W tych trudnych czasach bardzo ważne jest znalezienie możliwych źródeł wzrostu gospodarczego.
EnglishBroadcast media are among the most important sources of information available to citizens in EU Member States.
Media radiofoniczno-telewizyjne stanowią najważniejsze źródła informacji dostępnych dla obywateli w państwach członkowskich UE.
EnglishThis means that we are on the way to making renewable energy sources the most important sources for electricity in Europe.
Oznacza to, że jesteśmy na drodze do uczynienia ze źródeł odnawialnych najważniejszego źródła energii elektrycznej w Europie.
EnglishFor this very reason, the increase in energy prices has become one of the most important sources of social dissatisfaction in Hungary.
Z tego powodu wzrost cen energii stał się jednym z najważniejszych źródeł niezadowolenia społecznego na Węgrzech.
EnglishThe unauthorised transfer of firearms across borders, and the transfer of unmarked firearms, are therefore important sources of these illegal weapons.
Nielegalny przewóz broni przez granicę, a także przewóz nieoznakowanej broni, stanowią ważne źródła nielegalnej broni.
EnglishFor environmental reasons, I believe it is important to diversify our sources of energy production and to promote sustainable production methods.
Uważam, że ze względów środowiskowych należy zdywersyfikować nasze źródła energii oraz propagować metody jej zrównoważonej produkcji.
EnglishYes, there are other very important sources which have to be exploited as fully as possible, but the proposals are not the right place to address them.
Tak, istnieje szereg innych, bardzo ważnych źródeł, które należy maksymalnie wykorzystać, lecz przedmiotowe wnioski nie są właściwym miejscem dla rozstrzygania w tej sprawie.
EnglishWe referred to the fight over energy sources, an important issue which led us to differentiate between energy sources and the routes via which energy reaches us.
Mówiliśmy o walce o źródła energii jako istotnej kwestii, która zmusiła nas do rozróżnienia między źródłami energii oraz drogami, którymi ta energia do nas dociera.
EnglishAt present nuclear energy is responsible for one third of the EU's electricity supply and will always be one of the most important energy sources in many EU Member States.
Na chwilę obecną energia jądrowa zapewnia jedną trzecią dostaw energetycznych na terenie UE i na zawsze pozostanie jednym z najważniejszych źródeł energii w wielu państwach członkowskich.
EnglishWe also know that controlling energy consumption in Europe and using energy from renewable sources constitute important parts of the package of measures needed to combat climate change.
Wiemy też, że kontrolowanie zużycia energii w Europie i stosowanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi ważną część pakietu środków potrzebnych do zwalczania zmian klimatu.

Other dictionary words

English
  • important sources

Even more translations in the Czech-English dictionary by bab.la.