"important subjects" translation into Polish

EN

"important subjects" in Polish

See the example sentences for the use of "important subjects" in context.

Similar translations for "important subjects" in Polish

important adjective
subjects noun
subject noun
subject adjective

Context sentences for "important subjects" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(RO) Some subjects are important to the European Union's institutions, others are less important.
(RO) Niektóre tematy są z punktu widzenia instytucji Unii Europejskiej istotne, inne zaś mniej.
EnglishBut, as you know, one of the most important subjects of concern is the Iranian nuclear programme.
Lecz jak państwo wiedzą, jedną z kwestii wzbudzających największy niepokój jest irański program jądrowy.
EnglishTwo important subjects have been raised in this discussion.
W dzisiejszej debacie poruszono dwa ważne tematy.
EnglishI would also like to ask Mr Wathelet two rather important questions on subjects that continue to puzzle me.
Chciałabym jeszcze zadać ministrowi Wathelet dwa dość istotne pytania na tematy, które cały czas jeszcze mnie zastanawiają.
EnglishIn addition, there are important subjects like the protection of religious minorities and the safeguarding of women's rights.
Ponadto istnieją również inne istotne kwestie takie jak ochrona mniejszości religijnych i poszanowanie praw kobiet.
EnglishIndeed, it will be one of the important subjects to be discussed during the third forum on 26 and 27 October.
Faktycznie będzie to jeden z najważniejszych tematów, które poddane zostaną pod dyskusję podczas trzeciego forum w dniach 26 i 27 października.
EnglishThis type of ex-ante analysis is one of the important subjects which this committee will have to deal with and make progress on.
Tego rodzaju analiza ex ante należy do ważnych zadań, którymi ta komisja będzie się musiała zająć i poczynić w ich zakresie postępy.
English. - Madam President, I would like to thank all Members for their support and comments on these two different, but very important, subjects.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Chciałabym podziękować wszystkim posłom za ich wsparcie i uwagi na temat tych dwóch różnych ale bardzo ważnych tematów.
EnglishIn addition to subjects as important as energy and innovation, I call on this Council to debate and draw up a solution to the financial crisis that the European Union is experiencing.
Wzywam Radę do omówienia i opracowania, poza tematami tak istotnymi jak energia i innowacyjność, rozwiązania kryzysu finansowego doświadczanego obecnie przez Unię Europejską.

Other dictionary words

English
  • important subjects

Have a look at the English-Turkish dictionary by bab.la.