"important thing" translation into Polish

EN

"important thing" in Polish

See the example sentences for the use of "important thing" in context.

Similar translations for "important thing" in Polish

important adjective
thing noun

Context sentences for "important thing" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishThe important thing is that we allow them to join the euro area as soon as possible.
Bardzo ważne jest pozwolenie im na jak najszybsze przystąpienie do strefy euro.
EnglishThe important thing is that food is safe and that consumers are not deceived.
Ważne jest również to, aby żywność była bezpieczna, a klienci nie byli oszukiwani.
EnglishHowever, freedom is the most important thing for every person in the world.
A przecież wolność jest najważniejszą rzeczą dla każdego człowieka na świecie.
EnglishThe most important thing is that we achieve the emission reduction targets for 2020.
Najważniejsze jest, abyśmy osiągnęli cele zmniejszenia emisji do roku 2020.
EnglishFinally, the important thing, as others have said, is going to be economic development.
Wreszcie, istotną sprawą, jak już stwierdzili inni, będzie rozwój gospodarczy.
EnglishHowever, the most important thing is that nanomaterials have at last been included.
Jednak najważniejszą kwestią jest fakt, że wreszcie zostały uwzględnione nanomateriały.
EnglishI will not let this plane crash... be the most important thing in my life!
Nie pozwolę, by ta katastrofa...... była najważniejszą rzeczą w moim życiu.
EnglishThat was the most important thing we could have achieved, and we have achieved it.
To była najważniejsza rzecz, jaką mogliśmy osiągnąć i udało nam się to.
EnglishToday, the most important thing is for us to ensure a maximum level of food safety.
Dziś najważniejsze jest dla nas zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa żywności.
EnglishThe most important thing for me is that the Commissioner has kept his word.
Z mojego punktu widzenia największe znaczenie ma dotrzymanie słowa przez pana komisarza.
EnglishI think that's the most important thing that people have, is compassion.
Dawanie wyrazu współczuciu jest ważne. ~~~ Współczucie to jedno z ważniejszych uczuć.
EnglishThe issue of own resources is obviously the most important thing we need to discuss.
Kwestia środków własnych jest oczywiście najważniejszą kwestią, jaką powinniśmy się zająć.
EnglishIt's a really important thing that the web allows you to put all kinds of data up there.
To bardzo ważne, że WWW umożliwia zamieszczanie danych wszelkich rodzajów.
EnglishThere is also another very important thing that I hope will resonate with this audience.
Kolejna ważna rzecz, mam nadzieję, że to przemawia do widowni tu zebranej.
EnglishThis is the important thing, and we believe we have reached a very balanced solution.
To ważna sprawa i wierzymy, że znaleźliśmy bardzo wyważone rozwiązanie.
EnglishThe more important thing is what has already been discussed: to increase safety measures.
Ważniejszą z nich jest to, o czym już rozmawiamy: zaostrzenie środków bezpieczeństwa.
EnglishThe important thing is that agreement was reached and that the Union spoke with one voice.
Ważne jest, że osiągnęliśmy porozumienie, że Unia przemówiła jednym głosem.
EnglishThese philosophies matter, but the important thing is the real purpose, the real message.
Filozofie mają znaczenie, ale ważna sprawą jest rzeczywisty cel, prawdziwe przesłanie.
EnglishTherefore, it does not matter what we call it, the important thing is what we do.
W związku z tym sama nazwa jest nieistotna - liczy się działanie.

Other dictionary words

English
  • important thing

Moreover, bab.la provides the English-Japanese dictionary for more translations.