"important though" translation into Polish

EN

"important though" in Polish

See the example sentences for the use of "important though" in context.

Similar translations for "important though" in Polish

important adjective
though conjunction

Context sentences for "important though" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this regard, the talks in Geneva are extremely important, even though they will be difficult.
Pod tym względem niezwykłe znaczenie mają rozmowy w Genewie, chociaż niewątpliwie będą trudne.
EnglishThe most important thing, though, is that this is how we are approaching this matter, and that is very valuable.
Ale najważniejsze, że w ten sposób do tego podchodzimy i to jest duża wartość.
EnglishNow that's important, though, because if there's a lot of fishing pressure, that population doesn't get replenished.
To ważne, bo jeśli będzie się je intensywnie łowic, ta populacja się nie uzupełni.
EnglishThis is what is important, even though, like everyone else, my thoughts are clearly, first and foremost, with the victims.
To właśnie uważam za istotne, mimo że jak każdy myślę w pierwszej kolejności o ofiarach.
EnglishThis is the first important step, though not the last one.
To jest pierwszy ważny krok, ale nie ostatni.
EnglishThe important point, though, is that they have begun.
Liczy się jednak to, że do nich przystąpiono.
EnglishThe most important thing, though, is ratification, and it depends to a large extent on us Members of the European Parliament.
Jednak najważniejsza jest ratyfikacja i ona w dużym stopniu zależy od nas - posłów do Parlamentu Europejskiego.
EnglishThe Arctic issue is also important, though I am not very sure how it will progress when I consider the recent action taken by the EU.
Kwestia Arktyki również jest ważna, choć nie mam pewności, jak to się potoczy, zważywszy na ostatnie działania podejmowane przez UE.
EnglishIn view of this, besides the purely moral aspects, exceptionally important though they are, this legal aspect too must be taken into consideration.
W związku z tym poza czysto moralnymi, niesłychanie ważnymi aspektami, także i ten aspekt prawny musi być brany pod uwagę.
EnglishThe important thing, though, is not just to produce legislation: it also needs to be implemented, and this is exactly where the problems appear to be.
Ważne jest jednak nie tylko tworzenie przepisów prawodawstwa: trzeba je jeszcze wprowadzać w życie i wtedy pojawiają się problemy.
EnglishVery quickly, the debates began to focus on the important, though not exclusive, issue of separating the activities of producing and transporting energy.
Bardzo szybko dyskusje zaczęły się koncentrować na ważnym, choć nie wyłącznie, zagadnieniu rozdzielenia wytwarzania energii od jej przesyłu.
EnglishThis is particularly important because these countries, though they have experienced strong growth, still have high levels of poverty and unemployment.
Jest to szczególnie ważne, ponieważ kraje te, pomimo iż odnotowują intensywny wzrost, w dalszym ciągu borykają się z ubóstwem i dużym bezrobociem.
English(FR) Mr President, first of all, I would also like to thank and commend Martin Häusling for his important report, even though I am disappointed with the final version.
(FR) Panie Przewodniczący! Przede wszystkim chcę podziękować Martinowi Häuslingowi za to ważne sprawozdanie i pochwalić go, mimo że jestem zawiedziony ostateczną wersją tego dokumentu.
EnglishTherefore, we must not simply conduct a generous policy, important though it is; we must also have the strength to defend our generosity and the conviction to defend our interests.
Nie wolno nam więc po prostu prowadzić szczodrej polityki, choć jest ona ważna; musimy również mieć siłę, by bronić naszej hojności oraz przekonania do obrony naszych interesów.

Other dictionary words

English
  • important though

Moreover, bab.la provides the Finnish-English dictionary for more translations.