"important to ensure" translation into Polish

EN

"important to ensure" in Polish

See the example sentences for the use of "important to ensure" in context.

Similar translations for "important to ensure" in Polish

important adjective
to preposition
Polish
to conjunction
to ensure verb

Context sentences for "important to ensure" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why it is very important to ensure that impact studies are independent.
Właśnie dlatego niezmiernie ważne jest zagwarantowanie niezależności ocen skutków.
EnglishIt is very important to ensure that State aid leads to a proper restructuring.
Zapewnienie, by pomoc państwa doprowadziła do należytej restrukturyzacji jest bardzo ważne.
EnglishIt is important to ensure at least that this money does not go to the US.
Ważne jest, byśmy przynajmniej upewnili się, że pieniądze te nie będą trafiały do USA.
EnglishThat is important to ensure food security and avoid price volatility.
Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i uniknięcie zmienności cenowej.
EnglishTherefore, it is doubly important to ensure that this guiding light is not dimmed in any way.
Dlatego trzeba koniecznie zadbać o to, by światło przewodnika nie zagasło.
EnglishIt is also important to ensure that the new generation has the opportunity for jobs and training.
Ważne jest również, aby zapewnić nowemu pokoleniu możliwość zatrudnienia i szkoleń.
EnglishIt is also very important to ensure the effective implementation of environmental regulations.
Ogromne znaczenie ma również zapewnienie skutecznego wdrażania przepisów ekologicznych.
EnglishHowever, it is important to ensure that the businesspeople in question actually receive the loans.
Jednak ważne jest dopilnowanie, aby ci przedsiębiorcy faktycznie otrzymali te kredyty.
EnglishBut it is important to ensure coherence between the two proposals.
Ważne jest jednak zapewnienie spójności między tymi dwoma wnioskami.
EnglishIt is extremely important to ensure a high level of legal certainty during the transition period.
Niezwykle ważne jest zapewnienie wysokiego stopnia pewności prawa w okresie przejściowym.
EnglishIt is important to ensure that syringes do not contain traces of any other material.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby strzykawka nie zawierała śladowych ilości jakiejkolwiek substancji.
EnglishIt is likewise important to ensure that passengers' rights are protected by sound guarantees.
Podobnie ważne jest zapewnienie, aby prawa pasażerów były chronione poprzez rozsądne gwarancje.
EnglishIn this connection, it is also important to ensure that the interests or rights of patients are established.
W tym kontekście należy również zapewnić określenie interesów czy praw pacjentów.
EnglishFirst, we deem it important to ensure the availability of EU assistance at all times.
Po pierwsze uważamy, że zagwarantowanie dostępności pomocy unijnej w każdym momencie jest bardzo istotne.
EnglishIt is important to ensure that this institutional partnership has as little red tape as possible.
Należy zapewnić, aby to partnerstwo instytucjonalne było możliwie jak najmniej zbiurokratyzowane.
EnglishIt is important to ensure that we use the budget to press ahead with projects that are close to the public.
Ważne jest, byśmy wykorzystywali budżet do realizacji projektów bliskich społeczeństwu.
EnglishIt is important to ensure that the perpetrators of such crimes cannot slip through the law's fingers.
Ważne jest zapewnienie, by sprawcy takich przestępstw nie uniknęli kary wskutek luk prawnych.
EnglishIt is also important to ensure that the freedom of the press is guaranteed.
Ważne jest również zagwarantowanie wolności prasy.
EnglishIt is important to ensure the abolition of the segregation of Roma children in schools and classrooms.
Ważne jest, aby zapewnić zniesienie segregacji romskich dzieci w szkołach i salach lekcyjnych.
EnglishNevertheless, it is important to ensure that these targets are met.
Istotne jest jednak zapewnienie osiągnięcia tych celów.

Other dictionary words

English
  • important to ensure

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Indonesian dictionary.