"important to get" translation into Polish

EN

"important to get" in Polish

See the example sentences for the use of "important to get" in context.

Context sentences for "important to get" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also agree that it is now important to get a strong delegation in Geneva.
Zgadzam się również, że w obecnym czasie ważne jest wysłanie silnej delegacji do Genewy.
EnglishAnd one of the reasons it's so important -- so it's very important to get computers in exams.
To bardzo ważny powód... ~~~ Bardzo potrzebujemy komputerów na egzaminach.
EnglishIt is important to get our priorities straight; there is no point in looking for people to blame.
Należy jasno nakreślić cele, a nie szukać winnych.
EnglishTherefore, it is important to get to grips with the causes.
Dlatego koniecznie trzeba zająć się tymi sprawami.
EnglishIt's really important to get those images and to show it.
Współczucie to jedno z ważniejszych uczuć.
EnglishTherefore, it was very important to get it.
Dlatego uzyskanie tego mandatu było bardzo ważne.
EnglishIt is important to get agreement with our governments in a cross-national, cross-party dimension if we want to succeed.
Jeśli chcemy odnieść sukces, musimy dojść do porozumienia z naszymi rządami w wymiarze ponadnarodowym i ponadpartyjnym.
EnglishMr Paleckis, I felt it was important to get your comments on Belarus on the record, given the ongoing election.
Panie Pośle Paleckis! Uznałem, że umożliwienie Panu wygłoszenia komentarza w sprawie Białorusi jest ważne, wziąwszy pod uwagę odbywające się wybory.
EnglishThe opportunities to define the tasks in more detail have not, as yet, been utilised, and it is very important to get back to this very soon.
Jak dotąd nie skorzystano z możliwości bardziej szczegółowego określenia tych zadań, trzeba więc jak najszybciej wrócić do tego tematu.
EnglishNevertheless, it is important to get better acquainted with each country's past so that we are able to appreciate democracy and adopt a brighter future outlook.
Niemniej jednak ważne jest bliższe zapoznanie się z przeszłością każdego kraju, abyśmy mogli docenić demokrację i przyjąć jaśniejsze perspektywy na przyszłość.
EnglishTransport is also something that we need to take a stand on and, last but not least, it is important to get many of these energy initiatives financed in the future.
Ponadto konieczne jest, abyśmy zajęli stanowisko w sprawie transportu i zapewnienia wielu takim inicjatywom energetycznym w przyszłości wsparcia finansowego.
EnglishIt is therefore important to get the Treaty in place and I can guarantee that we will do our utmost to ensure that this happens as soon as possible.
W związku z tym wdrożenie traktatu w życie jest bardzo ważne i mogę państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by jak najszybciej doprowadzić do zakończenia tego procesu.
EnglishIt was important to get reconstruction under way after the war, but it is still more important to prevent a comparable catastrophe as a result of climate change.
Rozpoczęcie odbudowy po wojnie było bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest zapobieżenie porównywalnej katastrofie, jaka może nastąpić na skutek zmian klimatycznych.
EnglishThat is why we need reform and why it is important to get a level playing field opening up for new entrants, ensuring that we have open and fair competition.
Właśnie dlatego potrzebna jest reforma. Musimy dysponować właściwie przygotowanym boiskiem, na które wbiegną nowi zawodnicy i na którym obowiązywać będą jasne i przejrzyste zasady.
EnglishYet I echo your sentiment that it is very important to get this funding off the ground quickly, as projects are ready and waiting, and can be started immediately.
Zgadzam się jednak z pańską opinią, że bardzo istotne jest szybkie uruchomienie tego finansowania, ponieważ projekty są przygotowane, czekają i można je rozpocząć natychmiast.
EnglishIt is important to get this right, because we do not want airlines investing in CRSs for the purpose of influencing the running of the business to the possible detriment of others.
Ważne jest, aby się to udało, ponieważ nie chcemy, aby linie lotnicze inwestowały w KSR w celu wpływania na sposób prowadzenia tych przedsiębiorstw z możliwą szkodą dla innych.

Other dictionary words

English
  • important to get

Have a look at the Esperanto-English dictionary by bab.la.