"important to highlight" translation into Polish

EN

"important to highlight" in Polish

See the example sentences for the use of "important to highlight" in context.

Similar translations for "important to highlight" in Polish

important adjective
to preposition
Polish
to conjunction
highlight noun
to highlight verb

Context sentences for "important to highlight" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is also important to highlight the privacy aspect which the use of DNA demands.
Ważne jest również podkreślenie tych aspektów prywatności, których wymaga wykorzystanie DNA.
EnglishIt is very important to highlight the added value, in terms of democracy, of this Treaty.
Szczególnie istotne jest podkreślenie wartości dodanej, z punktu widzenia demokracji, tego traktatu.
EnglishIt is important to highlight the ratification of international conventions using the national method in this process.
Należy podkreślić, że konwencje międzynarodowe będą ratyfikowane zgodnie z krajowymi metodami.
EnglishIt is also important to highlight the leading position held by the Spanish health system as regards this issue.
Należy również zwrócić uwagę na wiodącą pozycję hiszpańskiego systemu opieki zdrowotnej w tej dziedzinie.
EnglishIt is also important to highlight the role of MONUC.
Należy również podkreślać rolę MONUC.
EnglishIt is important to highlight the fact that the agreement with Canada is a very good example of this, while the agreement with the USA leaves something to be desired.
Koniecznie należy podkreślić, że bardzo dobrym przykładem jest tu umowa z Kanadą, natomiast umowa z USA nie spełnia wszystkich oczekiwań.
EnglishIt is therefore important to highlight the role that women play in farm businesses and in rural areas, taking particular account of its multifunctional nature.
Ważne jest zatem, aby podkreślić rolę, jaką odgrywają kobiety w gospodarstwach rolnych i na obszarach wiejskich, a zwłaszcza jej wielofunkcyjny charakter.
EnglishLastly, it is important to highlight that the Foundation's work in supporting the Commission in 2008 obtained a 97% satisfaction rate from the Commission.
Na koniec warto dodać, że w 2008 roku prace Fundacji na rzecz wspierania Komisji spotkały się z uznaniem, którego wyrazem jest wskaźnik satysfakcji Komisji w wysokości 97%.
EnglishIn any case, it is always important to highlight something positive, and I think that we all agree that you should finally bring the own resources debate to the table.
W każdym razie zawsze należy odnotowywać aspekty pozytywne i sądzę, że wszyscy zgodzimy się, że powinniście wreszcie państwo zainicjować debatę nad środkami własnymi.
EnglishIt is also important to highlight the adoption by NATO of a mission transition plan for Afghanistan, with the objective of the Afghan authorities taking the lead in matters of national security.
Trzeba także pokreślić przyjęcie przez NATO misji przekazania odpowiedzialności w Afganistanie w celu przejęcia przez afgańskie władze dowodzenia w sprawach bezpieczeństwa narodowego.

Other dictionary words

English
  • important to highlight

Even more translations in the English-Vietnamese dictionary by bab.la.