"important to keep" translation into Polish

EN

"important to keep" in Polish

See the example sentences for the use of "important to keep" in context.

Context sentences for "important to keep" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTherefore, it is important to keep taking Emselex correctly, as described above.
Dlatego ważne jest prawidłowe zażywanie leku Emselex, zgodnie z powyższymi wskazówkami.
EnglishThese bacteria are not passive riders, these are incredibly important, they keep us alive.
Bakterie te nie są biernymi bytami są niezwykle ważne, utrzymują nas przy życiu.
EnglishWe also consider it extremely important to keep in mind the human factor.
Uznajemy również za niezwykle ważne, by nie zapominać o czynniku ludzkim.
EnglishIt is important to keep demand high and to stimulate investment.
Ważne jest utrzymywanie popytu na wysokim poziomie i stymulowanie inwestycji.
EnglishThat is what this Services Directive is about, and it is important to keep saying so.
Taki jest właśnie cel dyrektywy o usługach i trzeba to powtarzać.
EnglishIt is important to keep taking Tarceva every day, as long as your doctor prescribes it for you.
Lek Tarceva należy przyjmować codziennie, tak długo jak zaleci lekarz.
EnglishI have said this before, but it is important to keep it in mind: the Council is a work in progress.
Powiedziałem to już wcześniej, ale ważne, aby o tym pamiętać: Rada jest działaniem w toku.
EnglishTherefore, it is important to keep these costs to a minimum.
Istotne jest zatem, aby utrzymać te koszty na minimalnym poziomie.
EnglishIt is important to keep them on the path towards Europe.
Ważne jest, by utrzymywać je na ścieżce prowadzącej do Europy.
EnglishIt is important to keep an ambitious negotiating position.
Utrzymanie ambitnego stanowiska w negocjacjach jest istotne.
EnglishIt’s important to keep taking Bondenza every month.
Bardzo ważne jest, żeby przyjmować lek Bondenza każdego miesiąca.
English- (PL) It is important to keep working on building new relations between the European Union and Belarus.
- (PL) Ważne jest, aby w dalszym ciągu pracować nad budową nowych stosunków między Unią a Białorusią.
EnglishIt is important to keep Norvir in the bottle it came in.
Ważne jest, aby przechowywać Norvir w oryginalnej butelce.
EnglishIt’s important to keep taking Bonviva every month.
Bardzo ważne jest, żeby przyjmować lek Bonviva każdego miesiąca.
EnglishIt is important to keep Kaletra in the original package.
Lek Kaletra należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
EnglishAnd I think it's important to keep reality in mind, versus what happens with people's imaginations.
I myślę, że ważne jest, aby mieć na uwadze rzeczywistość w porównaniu z tym, co dzieje się w wyobraźni ludzi.
EnglishNevertheless, it is important to keep a cool head when addressing present and future energy challenges.
Niemniej jednak przy rozwiązywaniu obecnych i przyszłych wyzwań w dziedzinie energii należy zachować rozwagę.
EnglishIt is important to keep your work area, your hands, and the injection site clean to lessen the risk of infection.
Istotne jest, aby zachować czystość miejsca pracy, rąk oraz miejsca podania leku, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.
EnglishIt is important to keep tax competition as a tool to facilitate cohesion and boost EU economic growth.
Ważne jest, aby zachować konkurencję podatkową jako narzędzie działania na rzecz spójności i stymulowania wzrostu gospodarczego UE.
EnglishMy Group considers it most important to keep to that age limit in order to prevent child trafficking in the European Union.
Moja grupa uważa za najważniejsze utrzymanie tej granicy wieku po to, by zapobiec handlowi dziećmi w Unii Europejskiej.

Other dictionary words

English
  • important to keep

Translations into more languages in the bab.la English-Russian dictionary.