"important to know" translation into Polish

EN

"important to know" in Polish

See the example sentences for the use of "important to know" in context.

Similar translations for "important to know" in Polish

important adjective
to preposition
Polish
to conjunction
to know verb

Context sentences for "important to know" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is important to know that this was a unanimous decision by the Member States.
Należy pamiętać, że była to jednomyślna decyzja państw członkowskich.
EnglishIt is important to know this and it must be highlighted in the Council of the European Union.
Warto o tym wiedzieć i należy zwrócić na to uwagę w Radzie Unii Europejskiej.
EnglishIt is therefore also important to know that we are not talking about a food safety issue here.
Jest zatem także ważne, aby wiedzieć, że nie mówimy tutaj o problemie bezpieczeństwa żywności.
EnglishHowever, it is important to know what exactly is being rated and how.
Trzeba jednak wiedzieć, co i w jaki sposób jest oceniane.
EnglishEurope is trying to support Ireland because it is important to know where the responsibility lies.
Europa stara się wspierać Irlandię, ponieważ ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie leży odpowiedzialność.
EnglishIt is important you know how you react to Effentora before driving or operating machinery.
Ważne jest, żeby pacjent znał swoją reakcję na lek Effentora przed prowadzeniem samochodu lub obsługiwaniem maszyn.
EnglishHe understood that in order to know where we are going it is important to know where we have come from.
Rozumiał, że aby wiedzieć, dokąd zmierzamy, ważne jest, aby wiedzieć, skąd przybyliśmy. Panie premierze!
EnglishIt is important to know what kind of processing is used for each crop, and where the crop originates.
Ważne jest, aby wiedzieć, jaka metoda przetwórstwa jest stosowana wobec każdego zbioru, i skąd dany zbiór pochodzi.
EnglishSo in surgery, it's important to know what to cut out.
Podczas operacji, ważne by wiedzieć co wyciąć.
EnglishIt is important to know what symptoms to expect when hypoglycaemia (low blood sugar) occurs.
Istotne jest poznanie objawów, których należy się spodziewać w przypadku wystąpienia hipoglikemii (niskiego stężenia cukru we krwi).
EnglishIt is important to know what are the fundamental problems that have caused the Commission to delay its work on this issue.
Jest istotne, aby poznać podstawowe problemy, które spowodowały opóźnienie prac Komisji w tej sprawie.
EnglishIt is very important to know what is being done with this.
Musimy wiedzieć, co się z nimi dzieje.
EnglishAnd it's very important to know where we are.
I jest bardzo ważne, by wiedzieć, gdzie jesteśmy.
EnglishThis is the back of Boston City Hall, the most important, you know, significant civic building in Albany -- excuse me -- in Boston.
To są tyły ratusza w Bostonie, najważniejszej, publicznej budowli w Albany -- przepraszam -- w Bostonie.
EnglishIt would be very important to know which countries are blocking it, while allowing themselves to make huge profits from people's blood and tears.
Dobrze byłoby wiedzieć, które państwa blokują je, pozwalając sobie przy tym czerpać ogromne zyski z ludzkiej krwi i łez.
EnglishIt is important to know that:
EnglishIf we are working at international level tomorrow, it is important to know how partners are structured and that we can rely on them.
Jeśli mamy zamiar działać od jutra na poziomie międzynarodowym, musimy dowiedzieć się, jaka jest struktura partnerów i czy możemy na nich polegać.
EnglishIt is important to know that they are not only located on the territory of the European Union, but also in neighbouring countries near the Union's borders.
Istotnym jest fakt, że rozmieszczone są one nie tylko na terytorium Unii Europejskiej, ale i w krajach sąsiednich, przy granicach Unii.
EnglishWhilst this report on Alzheimer's is very important, we know that the power for implementing policy lies mainly with the Member States.
Choć to sprawozdanie dotyczące choroby Alzheimera jest bardzo ważne, wiemy, że realizacja polityki należy przede wszystkim do poszczególnych państw członkowskich.
EnglishHowever, more than personalities and competences, it is important to know the nature of the political conditions in which they will have to develop their mission.
Jednak ważniejsze od osobowości i kompetencji jest poznanie specyfiki warunków politycznych, w których będą oni musieli rozwijać swą misję.

Other dictionary words

English
  • important to know

Have a look at the French-English dictionary by bab.la.