"important to mention" translation into Polish

EN

"important to mention" in Polish

See the example sentences for the use of "important to mention" in context.

Similar translations for "important to mention" in Polish

important adjective
to preposition
Polish
to conjunction
mention noun
to mention verb

Context sentences for "important to mention" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is important to mention that Europol is playing a substantial role in fighting counterfeiting.
Należy tu wspomnieć o niezwykle istotnej roli, jaką w zwalczaniu fałszerstw odgrywa Europol.
EnglishIt is especially important to mention to your doctor or pharmacist if you are taking medicines containing:
Szczególnie ważne jest powiadomienie lekarza jeżeli pacjent zażywa leki zawierające:
EnglishI believe it is important to mention this here from a German perspective.
Uważam, że trzeba o tym wspomnieć z perspektyw Niemiec.
EnglishIt is also important to mention that the Council will need to follow up on the macroeconomic impact of the Japanese crisis.
Należy też wspomnieć, że Rada będzie musiała zbadać makroekonomiczne skutki kryzysu japońskiego.
EnglishIt is also important to mention minority rights, the rule of law and the still frequent use of the death penalty.
Ważne jest również, aby wspomnieć prawa mniejszości, państwo prawa i nadal zbyt częste stosowanie kary śmierci.
EnglishI think it is important to mention additives in the report.
Myślę, że ważną rzeczą są dodatki.
EnglishHowever, it is also important to mention that these regions have unique advantages compared with other European regions.
Należy jednak również wspomnieć, że regiony te posiadają unikalne atuty w porównaniu do innych regionów Europy.
EnglishThis is one of the projects mentioned in Kenya but also of course covers the whole world and I think it is important to mention.
Jest to jeden z projektów, o których mowa była w Kenii, jednak dotyczy całego świata, dlatego uważam, że jest godny uwagi.
EnglishIt is important to mention that such an area would ensure the gradual alignment of Georgia's economy with the EU internal market.
Należy wspomnieć, że taka strefa zapewni stopniowe dopasowanie gospodarki Gruzji do wewnętrznego rynku Unii Europejskiej.
EnglishWe learn perhaps many things, but one thing that I find sort of important to mention is that I think the lesson is that we have always mixed.
Dowiedzieliśmy się chyba wielu rzeczy, ale jedna, którą uważam za ważną jest taka, że zawsze się krzyżowaliśmy.
EnglishMadam President, firstly, it is important to mention a figure: administrative expenditure for all European institutions is around 6%.
Pani Przewodnicząca! Na wstępie należy podać liczbę: wydatki administracyjne wszystkich europejskich instytucji wynoszą około 6 %.
EnglishIt is important to mention that EU Member States and the EEA associated countries comprise more than 50% of the membership of the Arctic Council.
Należy wspomnieć, że przedstawiciele państw członkowskich i państw stowarzyszonych EOG stanowią ponad 50% członków w Radzie Arktyki.
EnglishI would like to make two remarks, however, about the new strategy which I believe covers the basics, but it is important to mention two things.
Pragnę jednak poczynić dwie uwagi na temat nowej strategii, która moim zdaniem obejmuje kwestie podstawowe, ale ważne jest, aby wskazać na dwie sprawy.
EnglishWith regard to the draft employment directives, I feel it is important to mention that inclusive growth can only be achieved if the investment is actually made in people.
Co się tyczy kwestii projektów dyrektyw o zatrudnieniu uważam, że to ważne, aby wspomnieć, że włączający wzrost można osiągnąć wyłącznie dzięki inwestowaniu w ludzi.
EnglishHowever, we also consider it important to mention that the current legal basis does not provide sufficient European solutions, because we do not have co-decision rights.
Uważamy jednak, że ważne jest, by nadmienić, iż obecne podstawy prawne nie zapewniają wystarczających rozwiązań europejskich, ponieważ nie mamy w tym względzie prawa do współdecydowania.
EnglishMoreover, it is important to mention that the number of asylum applicants depends directly on the political, economic and social situation in the countries of origin of the asylum applicants.
Ponadto należy wspomnieć, że liczba osób ubiegających się o azyl jest bezpośrednio zależna od sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej w krajach pochodzenia tych osób.

Other dictionary words

English
  • important to mention

Translations into more languages in the bab.la Dutch-English dictionary.