"important to protect" translation into Polish

EN

"important to protect" in Polish

See the example sentences for the use of "important to protect" in context.

Similar translations for "important to protect" in Polish

important adjective
to preposition
Polish
to conjunction
to protect verb

Context sentences for "important to protect" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is extremely important to protect our observers until Sunday and beyond.
Niezwykle ważne jest zapewnienie ochrony naszych obserwatorów do niedzieli i później.
EnglishI hope that we are also in agreement at that time that it is important to protect civil liberties.
Mam nadzieję, że tym razem zgadzamy się również co do tego, że ważna jest ochrona swobód obywatelskich.
EnglishThe June List agrees that it is very important to protect the euro against counterfeiting.
Członkowie partii Lista Czerwcowa podzielają pogląd, że ochrona euro przed fałszowaniem jest sprawą bardzo ważną.
EnglishIn this connection it is particularly important to protect the weaker party in the collection procedure.
W tym względzie szczególnie ważna jest ochrona "słabszej strony” procedury ściągania należności alimentacyjnych.
EnglishNonetheless, it is proportionally important to protect freedom of expression, which is one of the pillars underpinning our democracies.
Niemniej jednak równie ważna jest ochrona wolności słowa, będącej jednym z filarów naszej demokracji.
EnglishIt is important to protect investors, but the Commission is called on to submit a clear definition of the investments that should be protected.
Trzeba chronić inwestorów, ale wzywa się Komisję do zaproponowania jasnych definicji norm ochrony inwestorów.
EnglishIt is important to protect the right to carry out international adoptions to avoid these children being obliged to live in orphanages.
Ochrona prawa do adopcji międzynarodowej jest ważna, ponieważ dzięki niej dzieci nie będą zmuszane do życia w domach dziecka.
EnglishTherefore, little by little, I think that we are going to win this battle, because it is important to protect our European companies and jobs.
W związku z tym uważam, że wygramy tę bitwę, ponieważ ochrona naszych europejskich przedsiębiorstw i miejsc pracy jest ważna.
EnglishRegardless of our openness to the heritage of other cultures, it is exceptionally important to protect, disseminate and promote European culture.
Niezależnie od naszej otwartości na dziedzictwo innych kultur niezwykle ważna jest ochrona, rozpowszechnianie i promocja kultury europejskiej.
EnglishAs it is important to protect consumers from 'hidden' advertising and similar problematic advertising tactics, I have voted in favour of the report.
Równie ważna jest ochrona konsumentów przed "ukrytą” reklamą i podobnymi problematycznymi taktykami reklamy. Głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania.
EnglishThis is why it is so important to protect jobs and incomes, and also to improve professional qualifications which increase mobility in the job market.
Dlatego tak ważne są dbałość o ochronę miejsc pracy i dochodów z pracy, a także poprawa kwalifikacji zawodowych zwiększających mobilność na rynku pracy.
EnglishI believe it is important to protect children, older people and people with disabilities because the Community has a special responsibility to these groups.
Uważam, że należy koniecznie chronić dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne, ponieważ Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność za te grupy społeczne.
English(DE) Mr President, in the opinion of the Committee on Industry, Research and Energy, it is, of course, also important to protect small and medium-sized enterprises.
(DE) Panie przewodniczący! W opinii Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii ważna jest również, oczywiście, ochrona małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishI feel it is important to protect consumers and to put a greater focus on strengthening market surveillance, so that products destined for citizens meet the highest standards possible.
Uważam, że należy chronić konsumentów i kłaść większy nacisk na wzmocnienie nadzoru rynkowego, tak aby produkty przeznaczone dla obywateli spełniały jak najsurowsze normy.

Other dictionary words

English
  • important to protect

Even more translations in the English-Hungarian dictionary by bab.la.