"important to realise" translation into Polish

EN

"important to realise" in Polish

See the example sentences for the use of "important to realise" in context.

Context sentences for "important to realise" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think it is very important to realise that there are huge poverty gaps within regions.
Uważam, że jest bardzo ważne, aby zdać sobie sprawę z istnienia ogromnych różnic w dochodach wewnątrz regionów.
EnglishI think it is very important to realise, first, that the countries themselves are very interested in it.
Sądzę, że przede wszystkim należy sobie zdać sprawę, że same te kraje są tym bardzo zainteresowane.
EnglishIt is equally important to realise that there have been failures as it is to acknowledge progress and offer support for it.
Uświadomienie sobie nieprawidłowości jest równie ważne, jak stwierdzenie postępów i zapewnienie wsparcia.
EnglishIt is important to realise that this return system has dealt a big blow to organised crime and human traffickers.
Ważne, abyśmy zdali sobie sprawę, że ten system powrotów zadał poważny cios zorganizowanej przestępczości i handlarzom ludźmi.
EnglishIt is very important to realise, now an update on the situation is being carried out, that levels of coordination have been unsatisfactory.
Teraz, kiedy przeprowadza się analizę obecnego stanu rzeczy, trzeba sobie uświadomić niezadowalający poziom koordynacji.
EnglishIn this context, it is important to realise that social cohesion and sustainable development are essential for economic growth.
W tym kontekście należy bezwzględnie uznać, że spójność społeczna i zrównoważony rozwój mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego.
EnglishIt is important to realise that expansion of the Schengen Area has not happened automatically, or owing to some momentum, or by itself.
Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że do rozszerzenia strefy Schengen nie doszło automatycznie, lub w wyniku pewnego impulsu lub bez przyczyny.
EnglishIt is important to realise that systemic leakage can be dangerous because BEROMUN can have undesirable side-effects on the main organs of the body.
Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że przeciek ogólny może być niebezpieczny, gdyż BEROMUN może wywierać działania niepożądane na główne narządy ciała.
English(DE) Mr President, we enthusiastically support the movement for democracy in Egypt, but it is important to realise that free elections are not enough.
(DE) Panie Przewodniczący! Z entuzjazmem wspieramy ruch na rzecz demokracji w Egipcie, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że wolne wybory nie wystarczą.
EnglishIt is nevertheless important to realise that in the future the interests of poor ACP countries will continue to be better compared to the countries of Latin America.
Jest przy tym ważne by zdać sobie sprawę, że w przyszłości interesy biednych państw AKP będzie nadal lepiej porównywać z państwami Ameryki Łacińskiej.
EnglishTo avoid any misunderstandings, it is important to realise that these are not permanent subsidies and that the aim is not to prop up uncompetitive businesses.
Aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, należy zdać sobie sprawę, że te dopłaty nie są na stałe, a ich celem nie jest wspieranie niekonkurencyjnej działalności.
EnglishIt is important to realise that Macugen only slightly slows down vision loss but this disease is severe and there is a need for other treatments.
Należy pamiętać, że Macugen jedynie trochę spowalnia utratę wzroku, ale z uwagi na to, że choroba ta ma postać ciężką, wskazane jest stosowanie także innych rodzajów leczenia.
EnglishIt is important to realise that for every job that is held in the motor industry itself there are another five in associated areas and industries that depend on it.
Ważne jest, by uświadomić sobie, że na każde miejsce pracy w przemyśle samochodowym przypada kolejne pięć w powiązanych obszarach i branżach, które od niego zależą.
EnglishIt is important to realise that retirement ages will rise if there are improvements in working life, but they cannot be raised through legislation from above.
Ważne jest, by zdać sobie sprawę z tego, że wiek emerytalny wzrośnie w przypadku braku poprawy życia pracowników, lecz nie może to wynikać z narzuconych z góry przepisów.
EnglishNow it is especially important to realise that the European common currency is a common value for which every member of the eurozone bears individual responsibility.
Teraz koniecznie należy sobie zdać sprawę, że europejska wspólna waluta to wspólna wartość, za którą każdy członek strefy euro ponosi indywidualnie odpowiedzialność.
EnglishIn addition, it is important to realise that BEROMUN and melphalan treatment can result in the above general side-effects becoming more severe and serious.
Ponadto ważne jest uświadomienie sobie, że stosowanie leku BEROMUN i melfalanu może spowodować, że wymienione powyżej ogólne objawy niepożądane mogą się stać ciężkie i poważne.
EnglishHowever, it is important to realise that charging a mobile phone is not like filling a car with petrol; it is a technically more complex issue.
Ważne jednak, aby zdać sobie sprawę, że naładowanie telefonu komórkowego nie jest równoznaczne z tankowaniem samochodu, lecz jest to kwestia dużo bardziej złożona pod względem technicznym.

Other dictionary words

English
  • important to realise

Even more translations in the Japanese-English dictionary by bab.la.