"important to recognise" translation into Polish

EN

"important to recognise" in Polish

See the example sentences for the use of "important to recognise" in context.

Similar translations for "important to recognise" in Polish

important adjective
to preposition
Polish
to conjunction
to recognise verb
to recognize verb

Context sentences for "important to recognise" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think it is important to recognise that climate change is not a religion.
Uważam, że istotne jest uznanie, że kwestia zmian klimatycznych to nie religia.
EnglishIt is important to recognise this so that we can act and react to whatever we are facing.
Uznanie tego aspektu jest ważne, abyśmy mogli działać i reagować na wynikłe problemy.
EnglishSo, honourable Members, I would just say to you it is important to recognise that.
Zatem, Szanowni Posłowie, chciałam jedynie Państwu powiedzieć, że trzeba to wziąć pod uwagę.
EnglishIt is important to recognise that this problem of expulsion exists on both sides of the border.
Ważne jest, aby zauważyć, że problem wydalenia występuje po obu stronach granicy.
EnglishI think it is important to recognise the report in the context in which it is set.
Uważam, że na przedmiotowe sprawozdanie należy spojrzeć w kontekście, w jakim zostało ono opracowane.
EnglishNevertheless, it is important to recognise that it has made progress but must go further.
Niemniej jednak jest rzeczą ważną, by stwierdzić, że dokonała postępu, ale też, że musi iść dalej.
EnglishIt is vitally important to recognise the existence of human trafficking and to help its victims.
Aby pomóc ofiarom handlu ludźmi, trzeba otwarcie stwierdzić fakt występowania tego procederu.
EnglishThis is a valid compromise and it is important to recognise that dichloromethane is responsible for many accidents.
Jest to ważny kompromis, ale istotne jest także to, by uznać, że dichlorometan przyczynia się do wielu wypadków.
EnglishI also think it is important to recognise informal learning acquired by workers, in order to enable them to change jobs more easily.
Myślę także, że ważne jest, aby uznawać nieformalną edukację pracowników w celu ułatwienia im łatwiejszej zmiany pracy.
EnglishThis accusation is undoubtedly exaggerated, but it is important to recognise that this is the European public's perception.
To oskarżenie jest niewątpliwie przesadne, ale istotne jest, aby przyznać, że takie jest wyobrażenie europejskiego społeczeństwa.
EnglishSecondly it is important to recognise that EU-OPS, as approved by this Parliament, now come under EASA competence.
Po drugie ważne jest uznanie faktu, że wymogi EU-OPS, w wersji zaaprobowanej przez Parlament, przechodzą teraz do zakresu kompetencji EASA.
EnglishRegarding the other two texts, it is important to recognise that these are the result of an initiative by the Council and the Member States.
Co się tyczy dwóch innych tekstów, należy zdać sobie sprawę, że są to rezultaty inicjatywy Rady i państw członkowskich.
EnglishBut it is important to recognise that some people cross borders not wishing to work - or at least not wishing to work legally.
Ważne jest jednak, by zrozumieć, że są ludzie, którzy nie przekraczają granicy z myślą o pracy, a przynajmniej nie z myślą o legalnej pracy.
EnglishIn this context, it is important to recognise that there is no justification for the many barriers still encountered by small and medium-sized entrepreneurs.
W tym kontekście należy uznać, że nie są niczym uzasadnione liczne przeszkody, na które wciąż natrafiają mali i średni przedsiębiorcy.
EnglishNow that the regional aid map is up for review, it is extremely important to recognise that the European economy is in a dramatically different picture.
Teraz, gdy mapa pomocy regionalnej ma zostać poddana przeglądowi, rzeczą niezwykle istotną jest zrozumienie, że obraz stanu europejskiej gospodarki jest zupełnie inny.
EnglishIt is important to recognise the need to increase public and private investment in ICT tools in order to develop smart energy infrastructures for transport.
Należy dostrzec potrzebę zwiększenia inwestycji publicznych i prywatnych na narzędzia w zakresie TIK w celu utworzenia inteligentnej infrastruktury energetycznej dla transportu.
EnglishHowever, it is important to recognise that health policy is the responsibility of the Member States, together with the establishment of respective systems for people to access healthcare.
Ważne jest jednak, aby uznać, że polityka zdrowotna wraz z ustanowieniem odpowiednich systemów dostępu do opieki zdrowotnej podlega kompetencji państw członkowskich.
English. - I support this report as it is important to recognise the valuable contribution of early childhood education and how crucial it is to achieving the EU's 2020 strategy.
na piśmie - Popieram przedmiotowe sprawozdanie, ponieważ ważne jest, abyśmy uznali cenny wkład wczesnego kształcenia i jego znaczenie dla zrealizowania celów strategii EU 2020.
EnglishAnd finally, it is also important to recognise that in the fight against terrorism the European Union must be conscious of its values and defend them without fear and without worrying about tactics.
I w końcu należy również przyznać, że w walce z terroryzmem Unia Europejska musi być świadoma swoich wartości i bronić ich bez lęku i bez zamartwiania się o odpowiednią taktykę.

Other dictionary words

English
  • important to recognise

Search for more words in the English-Turkish dictionary.