"important to stress" translation into Polish

EN

"important to stress" in Polish

See the example sentences for the use of "important to stress" in context.

Similar translations for "important to stress" in Polish

important adjective
to preposition
Polish
to conjunction
stress noun
to stress verb

Context sentences for "important to stress" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think it is particularly important to stress this, irrespective of the debate today.
Uważam, że trzeba szczególnie to podkreślić, niezależnie od dzisiejszej debaty.
EnglishOn the other hand, it is important to stress that this is not an isolated case.
Z drugiej strony należy podkreślić, że nie jest to przypadek osamotniony.
EnglishI think it is important to stress the link between these two facts.
Myślę, że ważne jest podkreślenie powiązania pomiędzy tymi dwoma faktami.
EnglishIt is important to stress that the presence of a nearby desert has no bearing on desertification.
Warto podkreślić, że obecność pustyni nieopodal nie ma nic wspólnego z pustynnieniem.
EnglishIt is important to stress the need for the Union to develop cooperation in consular services for these purposes.
Należy podkreślić konieczność rozwoju współpracy służb konsularnych temu służącej.
EnglishIt is very important to stress the importance of this regulation.
Trzeba podkreślić znaczenie przedmiotowego rozporządzenia.
EnglishIt is important to stress that we must maintain the principle of subsidiarity in the area of water management.
Ważne jest, by położyć nacisk na utrzymanie zasady pomocniczości w dziedzinie gospodarki wodnej.
EnglishFrom an agricultural point of view, it is important to stress that the agreement is damaging to EU producers.
Z punktu widzenia rolnictwa, należy podkreślić, że porozumienie to przynosi szkodę producentom unijnym.
English. - (ES) I voted in favour of the report, since I feel it is most important to stress the need for EDFs in ACP countries.
na piśmie. - (ES) Głosowałem za sprawozdaniem, gdyż moim zdaniem należy podkreślić znaczenie EFR w krajach AKP.
EnglishHowever, even if it is complicated, it is important to stress that we show solidarity towards the Iranian people every day.
Nawet, jeżeli jest to jednak skomplikowane, to należy podkreślać, że solidaryzujemy się z mieszkańcami Iranu na co dzień.
EnglishIt is also important to stress that the debate should not just be about cost: it is about harmonising practices across the EU.
Ważne jest również podkreślenie, że w tej debacie nie powinno chodzić tylko o koszty: chodzi o harmonizację praktyk w całej UE.
EnglishLastly, it is important to stress that extreme forms of violence against women must be combated with the harshest of instruments.
Wreszcie, należy podkreślić, że skrajne formy przemocy wobec kobiet muszą być zwalczane przy pomocy najbardziej surowych instrumentów.
EnglishAs regards biocides, it is important to stress that this text should, in time, cover them in accordance with the results of an impact study.
W kwestii środków biobójczych należy podkreślić, że tekst powinien uwzględnić je, w odpowiednim czasie, zgodnie z wynikami badania wpływu.
EnglishIt is important to stress the difference between fraud and irregularities, of which many are discovered, because they are very different.
Ważne jest podkreślenie różnicy między nadużyciami i nieprawidłowościami, z których wiele jest wykrywanych, ponieważ bardzo różnią się one od siebie.
EnglishFinally, it is also important to stress that there must be a zero-tolerance policy throughout the European Union on prostitution and human trafficking.
Kończąc, ważne jest także podkreślenie, że trzeba stosować politykę zero tolerancji w Unii Europejskiej dla prostytucji i przemytu ludzi.
EnglishIt is important to stress that developing countries, although they are not the source of the international crisis, are affected disproportionately by it.
Należy podkreślić, że chociaż kraje rozwijające się nie są źródłem międzynarodowego kryzysu, to jednak kryzys dotknął je nieproporcjonalnie mocno.
EnglishThat said, it is important to stress that adapting to the directive is quite burdensome for the sector's companies: 30% per hen in Portugal.
Ogólne mówiąc, ważne jest podkreślenie, że dostosowanie do dyrektywy jest sporym obciążeniem dla firm sektora - w Portugalii wynosi to ok. 30 % nakładów na nioskę.
EnglishIt is important to stress again the need to ensure control and stabilisation of the area in order to weaken the action of Taliban forces and revitalise peace processes.
Ponownie należy podkreślić konieczność zapewnienia kontroli i stabilizacji tego regionu, aby osłabić działania sił talibów i ożywić proces pokojowy.
EnglishWith regard to the content of the Accord, I think it is important to stress that we have clear support for not allowing the temperature to rise by more than two degrees centigrade.
Co się tyczy treści porozumienia, moim zdaniem należy podkreślić, że mamy wyraźne poparcie dla dążenia, aby wzrost temperatury nie przekroczył 2 stopni Celsjusza.
EnglishIt is important to stress that the operational role has shifted from the regions to the provinces, to allow for the development of a plan meeting the various requirements of the region.
Należy podkreślić, że rola operacyjna przeniesiona została z regionów na prowincje, co umożliwia opracowanie planu spełniającego poszczególne wymogi regionu.

Other dictionary words

English
  • important to stress

Have a look at the Chinese-English dictionary by bab.la.