"important to them" translation into Polish

EN

"important to them" in Polish

See the example sentences for the use of "important to them" in context.

Similar translations for "important to them" in Polish

important adjective
to preposition
Polish
to conjunction
them pronoun
Polish

Context sentences for "important to them" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe most important of them is the Commission's, which relates to 97% of the EU's budget.
Najważniejsze z nich dotyczy absolutorium dla Komisji, które odnosi się do 97% budżetu UE.
EnglishIt is important for them and for us to take advantage of this period in this regard as well.
Zarówno dla nich, jak i dla nas ważne jest również wykorzystanie bieżącego okresu w tym zakresie.
EnglishThe people back home deserve your honesty because this issue is extremely important to them.
Ludzie w moim kraju zasługują na pana uczciwość, ponieważ ta sprawa jest dla nich niezwykle ważna.
EnglishIncreasing the energy efficiency of buildings is definitely among the most important of them.
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków jest bezsprzecznie jednym z najważniejszych działań.
EnglishI mean, it could be somebody's health, it could be somebody's career, something important to them.
Może chodzić o czyjeś zdrowie, o karierę, o coś ważnego.
EnglishThese are generally older people and it is particularly important for them to obtain factual information.
Ci ostatni to zazwyczaj osoby starsze, którym szczególnie zależy na uzyskaniu rzetelnej informacji.
EnglishIt is very important for them and, above all, for their own economy, but it is also important for others.
Jest to dla nich, a przede wszystkim dla ich gospodarek bardzo ważne. Ważne jest również dla innych.
EnglishAnd I assure you it's every bit as important to them as it might have been to colonizers and imperialists.
Zapewniam was, że jest dla nich tak samo ważna jak dla nigdysiejszych kolonizatorów i imperialistów.
EnglishBut doing these splints they learned a lot about the manufacturing process, which was incredibly important to them.
Ale robiąc te szyny, wiele się nauczyli o procesie produkcji, co było dla nich niesamowicie ważne.
EnglishAlso, the price of energy is very important to them.
Również cena energii jest dla nich bardzo ważna.
EnglishWe are working on behalf of the citizens, and they need to feel that future EU cooperation is important to them.
Pracujemy w imieniu obywateli, którzy muszą mieć poczucie, że przyszła współpraca w ramach UE jest dla nich ważna.
EnglishMost important among them, I think, are three matters:
Za najważniejsze uważam trzy sprawy:
EnglishWe should remember that, with few exceptions, almost all the Member States have ratified the most important of them.
Powinniśmy pamiętać, że poza kilkoma wyjątkami, prawie wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały najważniejsze z nich.
EnglishIt is therefore particularly important for them to be enterprising and ready to create a vibrant and competitive EU economy.
Dlatego szczególnie ważne jest, aby byli przedsiębiorczy i gotowi tworzyć dynamiczną i konkurencyjną gospodarkę UE.
EnglishThe identifying label is less important to them, yet it is common to pay more for the brand than for the quality of the wine.
Mniejsze znaczenie ma etykieta określająca markę, a za tę etykietę niejednokrotnie trzeba więcej zapłacić niż za jakość wina.
EnglishThere are many Slovak NGOs working in the region, and it is important for them to have the right conditions for their work.
W regionie tym działa wiele słowackich organizacji pozarządowych, ważne jest zatem dla nich zapewnienie im właściwych warunków pracy.
EnglishThey are very different things with very different purposes, although of course the cooperation and the delivery are important within them.
Są to zupełnie różne podmioty powoływane do zupełnie innych celów, choć ważny jest przebieg ich wzajemnej współpracy i wymiany materiałów.
EnglishIf European citizens were asked, they would mention free movement without border controls as something important for them in the European Union.
Gdyby spytać obywateli Europy, to jako ważną dla nich w Unii Europejskiej rzecz wymieniliby swobodny przepływ bez kontroli granicznych.
EnglishIt is important for them to be safe and for all countries to have sound, clear rules, and that is what we have achieved with this proposal.
Ważne jest, aby były bezpieczne i aby wszystkie kraje stosowały właściwe, jasne zasady i to właśnie osiągnęliśmy za sprawą przedmiotowego wniosku.
EnglishIt is important for them that competition within the system remains, just as it is for the dealers - regardless of whether they are large or small.
Ważne jest dla nich, by w systemie pozostała konkurencja, podobnie jak ważne jest to dla dealerów - niezależnie od tego, czy są duzi czy mali.

Other dictionary words

English
  • important to them

Moreover, bab.la provides the English-Thai dictionary for more translations.