"important to us all" translation into Polish

EN

"important to us all" in Polish

See the example sentences for the use of "important to us all" in context.

Similar translations for "important to us all" in Polish

important adjective
to preposition
Polish
to conjunction
us pronoun
Polish
US noun
Polish
all adjective
all adverb
all pronoun
all-
Polish

Context sentences for "important to us all" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think it is important for transport in Europe and important for us all.
Myślę, że jest to ważne dla transportu w Europie i ważne dla nas wszystkich.
EnglishThe Lisbon Agenda for new jobs and employment is very important for us all.
Agenda lizbońska na rzecz nowych miejsc pracy i zatrudnienia jest ważna dla nas wszystkich.
EnglishIt is therefore very important to us all across the group divide that the Commission take them on board.
Dlatego to bardzo istotna kwestia dla nas wszystkich, ponad podziałami, aby Komisja przyjęła te poprawki.
EnglishThis clarification is important for us all.
Wyjaśnienia te są ważne dla nas wszystkich.
EnglishThe reform of the foreign policy instruments is very important to us all, and so it should be made clear that we are not fighting against one another.
Reforma instrumentów polityki zagranicznej jest dla nas wszystkich bardzo ważna, dlatego należy wyjaśnić, że nie walczymy przeciwko sobie.
EnglishMadam President, Commissioner, forests are very important to us all, for everyone here in this House and for every European in every corner of Europe.
Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Lasy są dla nas wszystkich bardzo ważne, dla wszystkich na tej sali i dla każdego Europejczyka w każdym zakątku Europy.
English(DE) Madam President, ladies and gentlemen, this report is very important for us all because the details naturally form the basis for political decisions.
(DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Niniejsze sprawozdanie jest bardzo ważne dla nas wszystkich, ponieważ detale z natury rzeczy stanowią podstawę decyzji politycznych.
EnglishAs we do not wish in any way to jeopardise the tower block programme, which is important to us all, we have agreed not to submit amendments at this time after all.
Ponieważ nie chcemy w żaden sposób narażać programu dotyczącego wieżowców, który jest ważny dla nas wszystkich, uzgodniliśmy, że tym razem nie będziemy składać żadnych poprawek.
EnglishThe difficulties faced in reaching an agreement, by which I mean achieving legally valid measures, is something that is important to us all but it is becoming a tiresome issue.
Trudności związane z dojściem do porozumienia, przez co mam na myśli uzyskanie środków prawnie wiążących, są dla nas wszystkich bardzo istotne, ale zaczynają być problemem nużącym.
EnglishThe EU is located in Europe and this is important for us, all the more so because we are ambitious and we want to 'export' our values, our ideas and our experiences to other countries.
Unia jest zlokalizowana w Europie i to jest dla nas ważne, tym bardziej, że jesteśmy ambitni, chcemy "eksportować” nasze wartości, nasze idee i nasze doświadczenia do innych krajów.

Other dictionary words

English
  • important to us all

Moreover, bab.la provides the English-Russian dictionary for more translations.