"important to use" translation into Polish

EN

"important to use" in Polish

See the example sentences for the use of "important to use" in context.

Context sentences for "important to use" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is important to use the patch as instructed to limit skin reactions.
W celu ograniczenia reakcji skórnych ważne jest, by plastry stosować zgodnie z instrukcją.
EnglishIt is therefore important to use analytic resources where they are actually needed most.
Ważne jest zatem korzystanie z zasobów analitycznych tam, gdzie są one faktycznie najbardziej potrzebne.
EnglishIt is important to use modern technology as much as possible to make transport safer and more efficient.
Należy szeroko wykorzystywać nowoczesne technologie do usprawniania i zwiększania bezpieczeństwa transportu.
EnglishAs regards the natural causes, it is important to use the available water as effectively as possible.
W odniesieniu do przyczyn naturalnych ważne jest wykorzystanie dostępnej wody w jak najbardziej optymalny sposób.
EnglishIt is important to use a separate sterile syringe and needle for each patient to prevent transmission of infectious agents from one individual to another.
Ważne jest, by stosować oddzielną, jałową strzykawkę i igłę dla każdego pacjenta, aby uniknąć przeniesienia czynników zakaźnych.
EnglishHowever, I feel it is important to use my two minutes to emphasise an issue which was mentioned in the report but which deserves a closer look.
Uważam jednak, że istotne jest, abym poświęciła moje dwie minuty kwestii wspomnianej w sprawozdaniu, lecz wartej tego, by jej się bliżej przyjrzeć.
EnglishIn order that we can continue to grow in less favourable regions, it is extremely important to use proportional regulation mechanisms.
Dalszy rozwój na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania jest bezwarunkowo uzależniony od zastosowania proporcjonalnych mechanizmów regulacyjnych.
EnglishIt is important to use a separate sterile syringe and needle for each patient to prevent transmission of infectious agents from one individual to another.
Należy stosować oddzielną, sterylną strzykawkę i igłę dla każdego pacjenta, aby uniknąć przenoszenia czynników zakaźnych z jednej osoby na drugą.
EnglishIt is important to use a separate sterile syringe and needle for each patient to prevent transmission of infectious agents from one individual to another.
Należy stosować oddzielną, sterylną strzykawkę i igłę dla każdego pacjenta, aby uniknąć przeniesienia czynników zakaźnych z jednej osoby na drugą.
EnglishIt is extremely important to use the Visa Information System (VIS) to ensure that the checks carried out at external borders are efficient.
Niezwykle ważne jest wykorzystanie wizowego systemu informacyjnego (VIS) w celu zagwarantowania skuteczności kontroli przeprowadzanych na zewnętrznych granicach.
EnglishIt's often the primary piece of information used to decide which result to click on, so it's important to use high-quality titles on your web pages.
To często podstawowa informacja używana do podjęcia decyzji o tym, który wynik kliknąć. ~~~ Dlatego używanie odpowiednich tytułów na swoich stronach jest takie ważne.
EnglishEVICEL comes in sterile packages and therefore it is important to use only undamaged packages which have not been opened (post-sterilisation is not possible).
Preparat EVICEL zawarty jest w sterylnych opakowaniach, jest zatem ważne, aby stosować jedynie opakowania nieuszkodzone i nieotwierane (późniejsza sterylizacja nie jest dopuszczalna).
EnglishI voted in favour of including milk in Article 186 in order to enable the Commission to respond rapidly to crisis situations, since it introduces an instrument that is important to use.
Głosowałem za włączeniem mleka w treść artykułu 186, aby umożliwić Komisji szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe, skoro wprowadza instrument, którego użycie ma duże znaczenie.
Other dictionary words
English
  • important to use

More translations in the English-Arabic dictionary.