"important topic" translation into Polish

EN

"important topic" in Polish

See the example sentences for the use of "important topic" in context.

Similar translations for "important topic" in Polish

important adjective
topic noun
Polish
topics noun
Polish

Context sentences for "important topic" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.
Ale chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.
EnglishRoad infrastructure management is therefore an important topic for Europe.
Zarządzanie infrastrukturą drogową jest więc ważnym tematem dla Europy.
English(DE) Mr President, the Estrela report yesterday covered a very important topic.
(DE) Panie przewodniczący! Wczorajsze sprawozdanie pani poseł Estreli dotyczyło bardzo ważnego tematu.
EnglishIt is very important for us to have you in the Chamber to discuss such an important topic.
To dla nas bardzo ważne, że możemy z państwa udziałem przedyskutować w Izbie tak istotny temat.
EnglishIn fact, it was a very important topic at the 1 March European Council.
W istocie był to bardzo ważny temat marcowej Rady Europejskiej.
EnglishAllow me to move to another important topic to be discussed by the European Council.
Pozwolą państwo, że przejdę do następnego ważnego punktu, który ma być poruszony przez Radę Europejską.
EnglishThe study on volunteering in sport: a very important topic.
Badanie dotyczące wolontariatu w sporcie to również bardzo ważny temat.
EnglishI am optimistic, and I trust that there will be a common position on this painfully important topic.
Jestem optymistką i wieżę, że osiągniemy wspólne stanowisko w tej aż nazbyt istotnej sprawie.
English(RO) Social inclusion is a particularly important topic which is well integrated into regional policy.
(RO) Włączenie społeczne jest szczególnie ważnym tematem, silnie związanym z polityką regionalną.
EnglishI consider financial education to be a very important topic.
Uważam edukację finansową za temat niezwykle ważny.
EnglishWe cannot turn such an important topic as this into a bilateral discussion between you and Mr Harbour.
Nie możemy zmienić tematu tak ważnego jak omawiany obecnie w dyskusję między Panią a panem posłem Harbourem.
EnglishIt is important that the voice of the people's branch of the European Union is heard on such an important topic.
To ważne, że w tak ważnej kwestii daje się usłyszeć głos obywatelskiego ramienia Unii Europejskiej.
EnglishBriefly, this is a very important, if sad, topic.
Powiem krótko, jest to bardzo ważny, ale i smutny temat.
EnglishIt is also important to bring the topic of climate change into all summits and high-level meetings.
Należy również uwzględnić zagadnienie zmian klimatycznych w programie wszystkich szczytów i spotkań wysokiego szczebla.
EnglishA few words about financial stability, which will be the third important topic of the European Council session.
Kilka słów na temat stabilności finansowej, która będzie trzecim ważnym tematem tej sesji Rady Europejskiej.
EnglishMr President, I welcome the fact that we have finally adopted the resolution on this very important topic.
Panie Przewodniczący! Jestem zadowolona, że ostatecznie przyjęliśmy rezolucję dotyczącą tej bardzo ważnej sprawy.
EnglishI believe that this is an important topic of a financial nature which would enable us to move forward more quickly and further.
Sądzę, że to ważna kwestia natury finansowej, która umożliwiłaby nam szybszy i dalszy postęp.
EnglishSeriously though, Mr President, I believe that the meeting tonight deals with an important topic.
Jednakże mówiąc poważnie, panie przewodniczący, uważam, że dzisiejsze wieczorne spotkanie odnosi się do ważnego zagadnienia.
English. - Madam President, I am grateful for the opportunity to discuss this very important topic.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Jestem wdzięczny za umożliwienie mi omówienia tego bardzo istotnego tematu.
EnglishMadam President, this is a very important topic that we are debating, because cyanide is an exceptionally dangerous substance.
Pani przewodnicząca! Omawiamy bardzo ważny temat, ponieważ cyjanek jest niezwykle niebezpieczną substancją.

Other dictionary words

English
  • important topic

More translations in the English-French dictionary.