"important words" translation into Polish

EN

"important words" in Polish

See the example sentences for the use of "important words" in context.

Similar translations for "important words" in Polish

important adjective
words noun
Polish
to word verb
word noun

Context sentences for "important words" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I would like to say a few serious and important words, if you will allow me.
Panie przewodniczący! Jeśli pan pozwoli, chciałbym poruszyć poważną i istotną sprawę.
EnglishI think it is important that our words are actually backed by action.
Myślę, że nasze słowa powinny być poparte odpowiednimi działaniami.
EnglishThe important thing is that words are not enough: we need deeds to make Europe a reality.
Chodzi o to, że słowa nie wystarczą: potrzebne są czyny, żeby Europa stała się rzeczywistością.
EnglishPresident Schmitt, those were important words, and your definition is very important.
Panie Prezydencie Schmitt, to były ważne słowa, a przedstawiona przez Pana definicja jest bardzo istotna.
EnglishA few important things set AdWords apart from other kinds of advertising.
Kilka istotnych cech wyróżnia program AdWords na tle innych rodzajów działań reklamowych, ponieważ umożliwia on:
EnglishNothing is more important than the words of Jesus.
Nic nie jest ważniejsze od słów Jezusa.
EnglishMr President, the most important words that came from the Commissioner are that market prices are beginning to rise.
Panie przewodniczący! Najważniejsze w wypowiedzi pani komisarz było stwierdzenie, że ceny na rynku zaczynają rosnąć.
EnglishI would like to thank you for repeating the most important words from last week: Europe needs America.
Chciałbym podziękować panu za powtórzenie najważniejszych słów, które padły w ubiegłym tygodniu: Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych.
EnglishResources, in other words, are important.
EnglishWhen we debate any EU legal act, including any in the field of energy, we stress that the consumer is most important, in other words, a layman.
Debatując nad jakimkolwiek aktem prawnym UE, w tym także nad aktami prawnymi z zakresu energii, podkreślamy zawsze, że najważniejszy jest konsument, inaczej mówiąc laik.
EnglishWe all know that the constitution must be turned into reality, which is just as important as the written words in a constitution or in a primary law, such as the treaty.
Wszyscy wiemy, że konstytucja musi przełożyć się na rzeczywistość, co jest równie ważne jak słowa zapisane w konstytucji lub prawie pierwotnym, na przykład traktacie.
EnglishI shall say straight away that I could speak for hours about individual priorities and tasks; but more important than any words are the results of the Czech presidency so far.
Chciałbym od razu podkreślić, że mógłbym godzinami omawiać poszczególne priorytety i zadania, ale od słów ważniejsze są dotychczasowe wyniki prezydencji czeskiej.

Other dictionary words

English
  • important words

Have a look at the Hungarian-English dictionary by bab.la.