"important year" translation into Polish

EN

"important year" in Polish

See the example sentences for the use of "important year" in context.

Similar translations for "important year" in Polish

important adjective
year noun
Polish

Context sentences for "important year" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English2009 is an important year and it could be decisive for Bosnia and Herzegovina.
Rok 2009 jest bardzo ważny i może mieć dla Bośni i Hercegowiny decydujące znaczenie.
EnglishThe Commission's role has never been more important than in this year of deep crisis.
Rola Komisji nigdy nie była równie ważna, co w tym roku, który jest okresem głębokiego kryzysu.
English- (DE) Mr President, the Alps are important this year for Europe.
- (DE) Panie przewodniczący! W tym roku dla Europy ważne są Alpy.
EnglishMr President, honourable Members, as I have said, 2009 will be an enormously important year.
Panie przewodniczący, szanowni posłowie! Jak powiedziałem, rok 2009 będzie niezwykle ważnym rokiem.
EnglishStability in Kosovo was maintained throughout last year's important developments.
Udało się utrzymać stabilną sytuację w Kosowie, nawet podczas wprowadzania tam przez ostatni rok ważnych zmian.
EnglishIt is an important year from a financial perspective for EU programmes.
To ważny pod względem finansowym rok dla programów UE.
EnglishTherefore 2008 will be a particularly important year in the journey of the Western Balkans towards Europe.
Dlatego też rok 2008 będzie wyjątkowo ważnym rokiem w drodze Bałkanów Zachodnich do Europy.
EnglishWe cannot change such important decisions from one year to the next.
Nie możemy z roku na rok zmieniać tak ważnych decyzji.
English2009 will not only be a year of significant anniversaries, but also a year of important and difficult challenges.
Rok 2009 będzie rokiem nie tylko znaczących rocznic, ale także ważnych i trudnych wyzwań.
English2007 was an important year for developing ways of dealing with natural disasters at EU level.
Rok 2007 był ważnym rokiem ze względu na opracowanie metod radzenia sobie z klęskami żywiołowymi na szczeblu UE.
EnglishMr President, 2008 was an extremely important year for the European and indeed the global economy.
Panie przewodniczący! 2008 rok był niezwykle ważny dla gospodarki europejskiej, a w rzeczywistości i dla światowej.
EnglishAnd this is critically important because, one year ago, the African penguin was declared endangered.
To niezwykle istotne, ponieważ przed rokiem pingwin przylądkowy trafił na listę gatunków zagrożonych wyginięciem.
EnglishIn the past year important progress was made.
W ciągu ostatniego roku udało się osiągnąć istotny postęp.
English2011 is an important year for the whole region.
Rok 2011 jest ważnym rokiem dla całego regionu.
EnglishThe year 2009 will also be an important year in terms of preparing the ground for the future financing of the Union's policies.
Rok 2009 będzie również ważny z punktu widzenia przygotowań do finansowania polityki UE w przyszłości.
EnglishAs for social objectives, the initiative to create a European Platform against Poverty before the end of this year is important.
Odnośnie do celów społecznych, ważna jest inicjatywa stworzenia jeszcze w tym roku Europejskiej Platformy Przeciwko Ubóstwu.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, 2011 will be an important year for Serbia, which will bring both challenges and opportunities.
Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Rok 2011 będzie dla Serbii ważnym rokiem niosącym zarówno wyzwania, jak i sposobności.
EnglishAs my Hungarian colleague said, 2011 is an important year for Serbia: a year of demanding challenges as well as a year of opportunities.
Jak powiedziała moja węgierska koleżanka, 2011 jest dla Serbii ważnym rokiem - okresem zarówno trudnych wyzwań, jak i sposobności.
EnglishThe vote on the climate package, one of the most important votes this year, should proceed in the same way as all of the other votes.
Głosowanie nad pakietem klimatycznym, jedno z najważniejszych głosowań tego roku, powinno przebiegać w taki sam sposób, jak wszystkie pozostałe głosowania.
EnglishThis is why I feel it is important that the European Year should also talk about practical measures and promoting the development of innovation.
Dlatego właśnie uważam, że ważne jest, aby w trakcie Roku Europejskiego również mówić o środkach praktycznych i promowaniu rozwoju innowacyjności.

Other dictionary words

English
  • important year

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Turkish dictionary.