EN importantly
volume_up
{adverb}

importantly (also: ponderously)
importantly
importantly

Synonyms (English) for "importantly":

importantly
import

Context sentences for "importantly" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe problem of fundamental rights, most importantly women's rights, remains intact.
Nadal nierozwiązana pozostaje kwestia praw podstawowych, szczególnie praw kobiet.
EnglishFinally, and perhaps most importantly, we cannot have two classes of citizen.
Wreszcie, i może, co najważniejsze, nie możemy mieć dwóch kategorii obywateli.
EnglishMost importantly, the issue is about human lives and about regional stability.
Przede wszystkim jednak konflikt ten wpływa na życie ludzi i stabilności w regionie.
EnglishMore importantly, this package will strengthen consumer protection and food safety.
Co więcej, pakiet ten wzmocni ochronę konsumentów i bezpieczeństwo żywności.
EnglishThirdly, and most importantly, international agreements must be cooperated on.
Po trzecie, i najważniejsze, należy współpracować w ramach porozumień międzynarodowych.
EnglishThis economic union means, most importantly, economic and social governance of the Union.
Ta unia gospodarcza oznacza, co najważniejsze, gospodarczy i społeczny ład Unii.
EnglishAnd most importantly, he loaned me the head of research for the Heinz company.
A co najważniejsze, przydzielił mi kierownika działu badań z firmy Heinz.
EnglishBut more importantly, NSA reports calls placed to that phone regularly.
Ale najważniejsze, NSA przekazała że połączenia do tego telefonu są regularnie.
EnglishMost importantly, however, citizens themselves must be able to take such decisions.
Najważniejsze jednak jest to, że to sami obywatele powinni móc podejmować takie decyzje.
EnglishImportantly, these figures include premiums not only under Axis 1 but also other Axes.
Co ważne, dane te uwzględniają składki nie tylko z linii 1, ale także z innych linii.
EnglishHe owes me and, more importantly, the British and European public, an apology.
Jest on winny mi, a co więcej, brytyjskiej i europejskiej opinii publicznej, przeprosiny.
EnglishMost importantly, we need transparency, accountability and independent surveillance.
Co najważniejsze, potrzebujemy przejrzystości, odpowiedzialności i niezależnego nadzoru.
EnglishSecondly and importantly, the reputation of European wine will be damaged yet again.
Po drugie, co istotne, raz jeszcze ucierpi reputacja europejskiego wina.
EnglishBut even more importantly, you need to know how to create a visual narrative.
I co nawet ważniejsze, musicie wiedzieć jak tworzyć wizualną narrację.
EnglishLiberation, and more importantly all the work that comes after liberation.
ale na nim wydatki się nie kończą. ~~~ ale na nim wydatki się nie kończą.
EnglishBut more importantly, it was linked in to the Andean notions of sacred geography.
Ale co ważniejsze, było ono połączone z andyjskimi wyobrażeniami na temat świętej geografii.
EnglishMost importantly Macedonia, the Republic of Macedonia, is still far from a date.
Najważniejsze, że nie dotyczy to Macedonii, Republiki Macedonii.
EnglishImportantly, the revised directive also requires the EU to conduct a scientific examination.
Co istotne, zmieniona dyrektywa wymaga także od UE przeprowadzenia analizy naukowej.
EnglishMost importantly, there is sufficient support for everything in this chamber.
Co najważniejsze, dysponujemy w tej Izbie wystarczającym poparciem dla wszystkich postanowień.
EnglishMost importantly, it demonstrates Ukraine's attachment to European values.
Jednak co najważniejsze, pokazuje to, że Ukraina przywiązana jest do europejskich wartości.