"importation" translation into Polish

EN

"importation" in Polish

PL

EN importation
volume_up
{noun}

importation (also: import)
Does that mean the importation and marketing of contaminated products is to be tolerated in Europe?
Czy oznacza to, że import i wprowadzanie do obrotu zanieczyszczonych produktów będzie tolerowane w Europie?
In order to minimise the problems involved in energy importation, we need to formulate an effective foreign energy policy.
Chcąc ograniczyć do minimum problemy związane z importem energii, musimy wypracować skuteczną politykę zagraniczną w dziedzinie energetyki.
Another issue of concern is the extensive use of pesticides in Brazil that are banned in Europe and the importation of the resulting products into Europe.
Kolejną kwestią budzącą obawy jest intensywne stosowanie w Brazylii pestycydów zakazanych w Europie oraz import do Europy poddanych ich działaniu produktów.

Synonyms (English) for "importation":

importation
import

Context sentences for "importation" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat are the current requirements concerning the importation of Brazilian beef to the EU?
Jakie są obecne wymagania wobec przywozu brazylijskiej wołowiny do Unii Europejskiej?
EnglishThe duty-free importation of plaice fillets must stop, Mr President.
Panie Przewodniczący! Trzeba skończyć z bezcłowym przywozem filetów gładzicy.
EnglishHowever, decisions on the importation and processing of GMO seeds would still be made at EU level.
Natomiast decyzje o imporcie i przerobie ziaren GMO dalej zapadałyby na poziomie całej Unii.
EnglishYou're under arrest for the importation and sale of contraband firearms.
Jesteś aresztowany za przemyt i sprzedaż broni.
EnglishThere are serious questions which we raise and rightly raise in this House about this importation.
Istnieją poważne wątpliwości, uzasadnione wątpliwości, na temat tego przywozu. które wyrażamy w tej Izbie.
EnglishI am informed that Malta was considering the importation of energy generated from nuclear plants in France.
Dowiedziałem się, że Malta rozważa możliwość importu energii wytwarzanej w elektrowniach jądrowych we Francji.
EnglishCan we not identify other sources and put mechanisms in place to encourage importation from those other sources?
Czy nie możemy ustalić innych źródeł i wprowadzić mechanizmów zachęcających do przywozu z tych innych źródeł?
EnglishGiven our great and ever increasing dependency on the importation of oil, security of oil supply is especially important.
Bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej jest szczególnie istotne ze względu na dużą i ciągle zwiększającą się zależność od importu ropy.
EnglishIn order to minimise the problems involved in energy importation, we need to formulate an effective foreign energy policy.
Chcąc ograniczyć do minimum problemy związane z importem energii, musimy wypracować skuteczną politykę zagraniczną w dziedzinie energetyki.
EnglishWill importation of animals from such countries be prohibited if the vaccination policy for foot-and-mouth disease in the EU is not changed?
Czy zostanie wprowadzony zakaz importu zwierząt z takich krajów, jeżeli polityka szczepień przeciwko pryszczycy w UE nie ulegnie zmianie?
EnglishSecondly, I will say it once more: obviously, even the old existing Toy Safety Directive bans the importation of dangerous toys.
Po drugie, mówię jeszcze raz: naturalnie, nawet stara, obowiązująca dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek zabrania przywozu niebezpiecznych zabawek.
EnglishIn essence, we are witnessing an increase in the importation of products originating from fishing and aquaculture at the expense of our community production.
Zasadniczo mamy do czynienia ze wzrostem przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury kosztem produkcji naszych społeczności.
EnglishWe have the examples of Italy and France - and Portugal - which have taken unilateral measures to prevent the importation of affected animals.
Znany są przykłady Włoch i Francji, a także Portugalii, które podjęły jednostronne działania mające na celu zapobieganie importowi zainfekowanych zwierząt.
EnglishIn addition, it urges the Commission to expedite the approval of the importation of genetically modified foods, with which I completely disagree.
Ponadto apeluje się do Komisji o przyspieszenie procesu zatwierdzania przywozu zmodyfikowanych genetycznie artykułów żywnościowych, czemu jestem zdecydowanie przeciwna.
EnglishI also do not support the importation of genetically modified products to the European Union because of their long-term detrimental effect on health.
Nie popieram też przywozu produktów zmodyfikowanych genetycznie do Unii Europejskiej z uwagi na długoterminowe ujemne skutki dla zdrowia wskutek spożywania takich produktów.
English. - The Commission proposal to lift the ban on the importation of poultry treated with anti-microbial substances such as chlorine is extremely worrying.
na piśmie. - Martwi nas wniosek Komisji mający na celu zniesienie zakazu sprowadzania mięsa drobiowego po kuracji substancjami przeciw drobnoustrojom takim jak chlor.
EnglishThe ban on the importation of fish products of illegal, unreported and unregulated fishing into the European Union, too, can affect the profits from illegal fishing.
Zakaz importu do Unii Europejskiej produktów rybnych pochodzących z nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, może także wpłynąć na zyski z nielegalnych połowów.
EnglishHowever, the report also provided for a list of third countries or parts of countries from which Member States shall authorise importation of bovine animals, swine and fresh meat.
Jednak sprawozdanie zawiera także listę państw trzecich lub części państw, z których państwa członkowskie zezwalają na wwóz bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa.
EnglishThe European Union must introduce projects that will strengthen our energy infrastructure as soon as possible, in order to facilitate the importation of supplies along different routes.
Unia Europejska musi zainicjować projekty, które możliwie szybko zaowocują takim rozwojem infrastruktury energetycznej, który umożliwi sprowadzanie dostaw różnymi drogami.
English. - (IT) I voted in favour of Mrs Geringer de Oedenberg's report on the exemption from value added tax on the final importation of certain goods (codified version).
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani poseł Geringer de Oedenberg w sprawie zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy przywozie finalnym niektórych towarów (wersja skodyfikowana).