"imported energy" translation into Polish

EN

"imported energy" in Polish

See the example sentences for the use of "imported energy" in context.

Similar translations for "imported energy" in Polish

imported adjective
to import verb
import noun
energy noun
Polish
energy adjective

Context sentences for "imported energy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe second line of attack is to work on the prices being charged for imported energy.
Drugą linią ataku jest praca nad cenami za energię importowaną.
EnglishThe second 'bird' is Europe's heavy dependence on imported energy.
Drugą "pieczenią” jest duża zależność Europy od importu energii.
EnglishIn turn this reduces the dependence of Europe and the European economy on imported energy from fossil sources.
To z kolei ogranicza zależność Europy i gospodarki europejskiej od energii pochodzącej ze źródeł kopalnych.
EnglishWe have a situation where energy prices are rising every day and we are dependent on imported energy.
Mamy sytuację, w której ceny energii rosną z dnia na dzień, podczas, gdy my jesteśmy zależni od energii importowanej.
EnglishEurope is highly dependent on imported energy.
Europa jest mocno uzależniona od przywozu energii.
EnglishThe better the use we make of available energy, the less energy we need and, as a result, the less we need to rely on imported energy.
Im lepiej wykorzystujemy energię, tym mniej jej potrzebujemy, zatem tym mniej jesteśmy uzależnieni od jej importu.
EnglishIt will help both our businesses in hard times and reduce our overall dependence on imported energy resources.
Pomoże to naszym przedsiębiorstwom w trudnym okresie, a zarazem zmniejszy tez naszą ogólną zależność od importowanych zasobów energetycznych.
EnglishNuclear power increases independence from imported energy, is environmentally cleaner than other options and an economical energy source.
Energia jądrowa zwiększa niezależność od energii z przywozu, z punktu widzenia środowiska naturalnego jest czystsza niż inne rozwiązania i jest ekonomiczna.
English(RO) In 2008 the European Union posted a record commercial deficit of EUR 242 billion, mainly due to the increase in the price of imported energy.
(RO) W 2008 roku Unia Europejska wykazała rekordowy deficyt handlowy w wysokości 242 miliardów euro, głównie z powodu wzrostu cen importowanej energii.
EnglishDuring this debate we should not, however, forget about energy security, which must be guaranteed through diversification of the supplies of imported raw materials for energy.
Przy okazji debaty nie powinniśmy jednak zapominać o bezpieczeństwie energetycznym, które musi być zapewnione poprzez dywersyfikację dostaw importowanych surowców energetycznych.
EnglishSomewhere in Europe, at any given moment, there is surplus electricity, and breaking down national barriers will substantially reduce our dependence on imported energy sources.
W każdej chwili w jakimś miejscu w Europie mamy nadwyżkę energii elektrycznej, a zniesienie barier krajowych w znaczący sposób ograniczy nasze uzależnienie od importowanej energii.

Other dictionary words

English
  • imported energy

In the Chinese-English dictionary you will find more translations.