"imported from" translation into Polish

EN

"imported from" in Polish

See the example sentences for the use of "imported from" in context.

Similar translations for "imported from" in Polish

imported adjective
to import verb
import noun
from preposition

Context sentences for "imported from" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSecond, we need to introduce testing of honeys imported from third countries.
Po drugie należy wprowadzić obowiązek badania miodów importowanych z państw trzecich.
EnglishToday three quarters of all rice consumed in Haiti is imported from the USA.
Dzisiaj trzy czwarte ryżu konsumowanego na Haiti jest importowane ze Stanów Zjednoczonych.
EnglishA large and growing proportion of these fossil fuels are imported from outside the EU.
Spora i ciągle rosnąca część tych paliw jest sprowadzana spoza UE.
EnglishIndication of the country of origin of certain products imported from third countries (debate)
Oznaczanie kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich (debata)
EnglishAfter all, uranium is imported, and not only from countries we like.
W końcu uran jest importowany nie tylko z państw, które lubimy.
EnglishI prefer to see it grown here rather than imported from elsewhere.
Wolę, aby był on uprawiany tutaj, a nie importowany z zagranicy.
EnglishAt present, two thirds of energy resources are imported from countries outside the EU, mainly Russia.
2/3 surowców energetycznych są aktualnie importowane z państw leżących poza Unią, głównie z Rosji.
EnglishThat notwithstanding, we accept meat imported from Brazil, a place where no such rules apply.
Mimo to akceptujemy jakość mięsa importowanego z Brazylii, z kraju, gdzie tego typu przepisy nie są stosowane.
EnglishIs it the wolves in the Pyrenees or the Alps that are eating up the shepherds, or lamb imported from New Zealand?
Czy to wilki w Pirenejach i Alpach zjadają pasterzy lub owce sprowadzane z Nowej Zelandii?
EnglishThese technologies, however, have been imported from the West.
Jednakże technologie te zostały sprowadzone z Zachodu.
EnglishThis includes foodstuffs imported from third countries.
Obejmuje to środki spożywcze importowane z państw trzecich.
EnglishI am also concerned about the traceability of products to be imported into Europe from this area.
Martwi mnie również kwestia identyfikowalności produktów, które mają być przywiezione do Europy z tego regionu.
EnglishUnregulated meat is imported from thousands of miles away at the expense of native farmers.
Mięso nieobjęte uregulowaniami jest sprowadzane z miejsc oddalonych o tysiące mil na koszt naszych rodzimych rolników.
English(FR) Madam President, Commissioner, what makes European beef different from imported beef?
(FR) Pani przewodnicząca! Pani komisarz!
EnglishIt is worth highlighting that a large number (around 80%) of the toys on the European market are imported from China.
Warto podkreślić, iż duża część (około 80%) zabawek na rynku europejskim sprowadzana jest z Chin.
EnglishIt is surely no solution to switch to genetically modified feeds imported from the US.
Z pewnością żadnym rozwiązaniem nie jest przestawienie się na importowaną ze Stanów Zjednoczonych paszę modyfikowaną genetycznie.
EnglishIn turn this reduces the dependence of Europe and the European economy on imported energy from fossil sources.
To z kolei ogranicza zależność Europy i gospodarki europejskiej od energii pochodzącej ze źródeł kopalnych.
EnglishI voted in favour on the indication of the country of origin of certain products imported from third countries.
Zagłosowałam za obowiązkiem oznaczania kraju pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich.
EnglishThe six remove customs duties on goods imported from each other, allowing free cross-border trade for the first time.
Sześć krajów znosi cła na importowane towary, umożliwiając po raz pierwszy swobodny handel transgraniczny.
EnglishTherefore, textile products being imported from Pakistan reduces their market, both in Europe and within Spain.
Zatem wyroby włókiennicze przywożone z Pakistanu ograniczają ich rynek zarówno w Europie, jak i w samej Hiszpanii.

Other dictionary words

English
  • imported from

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.