EN imports
volume_up
{plural}

imports
They also apply the same duties on their imports from outside countries.
Stosują one również te same cła na towary importowane spoza ich obszaru.
Imports into the United States, into Canada, China and Japan are subject to country of origin marking.
Towary importowane do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin i Japonii są objęte obowiązkiem wskazania kraju pochodzenia.
imports
imports

Context sentences for "imports" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.
EnglishYes, Mr Saryusz-Wolski, they include the EU's dependence on energy imports.
Tak, Panie Pośle Saryusz-Wolski, dotyczą one zależności UE od importu energii.
EnglishThis would yield an increase in EU imports from Pakistan of about EUR 100 million.
Przełoży się to na wzrost przywozu z Pakistanu o około 100 milionów euro.
EnglishCommercial protection measures for footwear imports need to be made more effective.
Konieczne są bardziej skuteczne środki ochrony handlu w dziedzinie obuwia.
EnglishSecondly, achieving effective application of the rules of origin to imports.
Po drugie zapewnienie skutecznego stosowania zasad pochodzenia w przywozie.
EnglishIn 2006, 10% of imports to the United States were produced from illegally logged wood.
W roku 2006 10% drewna sprowadzanego do USA pochodziło z nielegalnych wycinek drzew.
EnglishWill it not be necessary, in the end, to block imports of Chinese goods altogether?
Czy w końcu nie będzie konieczne zablokowanie importu chińskich towarów?
EnglishWe in Europe are very dependent on imports of raw materials for energy.
Europa jest w ogromnym stopniu uzależniona od importu surowców energetycznych.
EnglishThe EU and Russia depend on one another in the areas of energy imports and exports.
UE i Rosja są zależne od siebie w obszarach importu i eksportu energii.
EnglishImports must be banned if we want to preserve the Community's food safety policy.
Jeżeli chcemy ochronić wspólnotową politykę bezpieczeństwa żywności, musimy zakazać importu.
EnglishHaving grown rapidly since 2005, this market is increasingly dependent on imports.
W związku z gwałtownym wzrostem od 2005 roku, rynek jest coraz bardziej zależny od importu.
EnglishOtherwise the European Union will soon become highly dependent on energy imports.
W przeciwnym razie Unia Europejska wkrótce stanie się wysoce uzależniona od importu energii.
EnglishChina is in first place and now imports more protein than the European Union.
Pierwsze miejsce zajmują Chiny, które obecnie importują więcej białka niż Unia Europejska.
EnglishThe Commission must be vigilant and strengthen the market surveillance of imports.
Komisja musi pozostać czujna i wzmocnić nadzór rynkowy nad importem.
EnglishExports from the ACP countries will only make up a small percentage of its imports.
Wywóz z krajów AKP będzie stanowił tylko niewielki procent realizowanego przez nie przywozu.
EnglishIn my own country, the United Kingdom, Tate & Lyle imports over one million tonnes of sugar.
W moim kraju, Wielkiej Brytanii, Tate & Lyle przywozi ponad milion ton cukru.
EnglishThis energy is safe, environmentally clean and will reduce our dependence on imports.
Ta energia jest bezpieczna, czysta ekologicznie i zmniejszy nasze uzależnienie od przywozu.
EnglishBut my issue is the recent FVO report on beef imports from Brazil.
Ale mnie chodzi o ostatnie sprawozdanie FVO dotyczące przywozu wołowiny z Brazylii.
EnglishWe need fish imports, but I would contend that these should not come at any cost.
Potrzebujemy ryb z przywozu, ale uważam, że nie za wszelką cenę.
EnglishAre they simply going to force these companies to rely on third-country imports?
Czy Komisja chce po prostu zmusić te przedsiębiorstwa, by polegały na imporcie z państw trzecich?