"imports and exports" translation into Polish

EN

"imports and exports" in Polish

See the example sentences for the use of "imports and exports" in context.

Similar translations for "imports and exports" in Polish

imports noun
to import verb
import noun
and conjunction
AND noun
Polish
and? interjection
Polish
exports noun
to export verb
export noun

Context sentences for "imports and exports" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe EU and Russia depend on one another in the areas of energy imports and exports.
UE i Rosja są zależne od siebie w obszarach importu i eksportu energii.
EnglishBoth euro area imports and exports declined by 0.4%.
Import oraz eksport strefy euro wykazały spadek o 0,4%.
English Customs duties on imports and exports and charges having equivalent effect shall be prohibited between Member States.
    Cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi.
EnglishA currency value should reflect the relative value of a country's imports and exports - the state of its economy.
Wartość waluty powinna odzwierciedlać wartość względną krajowego importu i eksportu - stanu gospodarki danego kraju.
EnglishThe agreement will undoubtedly contribute to an increase in the level of investment and imports and exports for both parties to the agreement.
Umowa niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia poziomu inwestycji oraz eksportu i importu obu stron porozumienia.
EnglishImports and exports, against the backdrop of reliable rules and procedures, enable us to protect the European internal economic space.
Import i eksport, na tle wiarygodnych przepisów i procedur, pozwalają nam ochraniać wewnętrzną europejską przestrzeń gospodarczą.
EnglishQuantitative restrictions on imports and exports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between Member States.
Ograniczenia ilościowe w przywozie i wywozie oraz wszelkie środki o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi.
EnglishThis will be used to impose measures for monitoring imports and exports and evaluating the impact of the agreement on the various sectors.
Zostanie ona wykorzystana w celu wdrożenia środków służących monitorowaniu przywozu i wywozu oraz oceny skutków umowy dla poszczególnych sektorów.
EnglishWhen looking for the source of the deadly bacteria, and in the absence of hard evidence, we accuse each other, restrict imports and exports of commodities and claim compensation.
Szukając źródła śmiercionośnej bakterii i nie dysponując twardymi dowodami, oskarżamy się wzajemnie, ograniczamy import i eksport towarów i domagamy się odszkodowań.
EnglishWe need to abide by competition rules and state aid rules in order to secure open barriers and trade, because exports need more imports and imports need exports.
Musimy przestrzegać zasad konkurencji i zasad udzielania pomocy państwa, aby zapewnić otwarte granice i handel, ponieważ eksport wymaga większego importu, a import potrzebuje eksportu.

Other dictionary words

English
  • imports and exports

In the English-Finnish dictionary you will find more translations.