"imports of" translation into Polish

EN

"imports of" in Polish

See the example sentences for the use of "imports of" in context.

Similar translations for "imports of" in Polish

imports noun
to import verb
import noun
of preposition
Polish

Context sentences for "imports of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.
W tym przypadku, w szczególności, nie stosuje się środków ograniczających przywóz.
EnglishThe text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.
EnglishMr Berlato has told us that tobacco imports reached EUR 1.2 billion last year.
Poseł Berlato mówił, że w ostatnim roku import tytoniu wyniósł aż 1mld 200 mln euro.
EnglishAs a consequence, EU imports of Brazilian beef have dropped dramatically.
W związku z tym unijny import brazylijskiej wołowiny drastycznie się zmniejszył.
EnglishYes, Mr Saryusz-Wolski, they include the EU's dependence on energy imports.
Tak, Panie Pośle Saryusz-Wolski, dotyczą one zależności UE od importu energii.
EnglishThis would also allow imports of high-protein feed from America to be reduced.
Taka możliwość pozwoliłaby również zmniejszyć import pasz wysokobiałkowych z Ameryki.
EnglishCommunity imports of tuna increased from 9 200 to 16 200 tonnes between 2008 and 2009.
W latach 2008-2009 przywóz tuńczyka do Wspólnoty wzrósł z 9 200 do 16 200 ton.
EnglishTariff quotas for imports into Bulgaria and Romania of raw cane sugar (vote)
Kontyngenty taryfowe na przywóz do Bułgarii i Rumunii cukru trzcinowego (głosowanie)
EnglishThis would yield an increase in EU imports from Pakistan of about EUR 100 million.
Przełoży się to na wzrost przywozu z Pakistanu o około 100 milionów euro.
EnglishCommercial protection measures for footwear imports need to be made more effective.
Konieczne są bardziej skuteczne środki ochrony handlu w dziedzinie obuwia.
EnglishSecondly, achieving effective application of the rules of origin to imports.
Po drugie zapewnienie skutecznego stosowania zasad pochodzenia w przywozie.
EnglishIn 2006, 10% of imports to the United States were produced from illegally logged wood.
W roku 2006 10% drewna sprowadzanego do USA pochodziło z nielegalnych wycinek drzew.
EnglishIt would also allow us to reduce imports of high protein feed from America.
Taka możliwość również pozwoliłaby zmniejszyć import pasz wysokobiałkowych z Ameryki.
EnglishConsequently, we must say a categorical 'no' to chlorinated chicken imports.
Wobec czego musimy kategorycznie odrzucić przywóz chlorowanych kurczaków.
EnglishIn Northern Ireland, the dairy and beef industry has been greatly affected by imports.
W Irlandii Północnej import miał ogromny wpływ na przemysł mleczarki i hodowlę bydła.
EnglishWill it not be necessary, in the end, to block imports of Chinese goods altogether?
Czy w końcu nie będzie konieczne zablokowanie importu chińskich towarów?
EnglishWe in Europe are very dependent on imports of raw materials for energy.
Europa jest w ogromnym stopniu uzależniona od importu surowców energetycznych.
EnglishThe Commission must not allow imports from countries which do not fulfil these requirements.
Komisja nie może zezwalać na przywóz z krajów, które nie spełniają tych wymagań.
EnglishThe EU and Russia depend on one another in the areas of energy imports and exports.
UE i Rosja są zależne od siebie w obszarach importu i eksportu energii.
EnglishIn addition, the EU undertakes to apply strictly controlled tariffs to banana imports.
Ponadto UE zobowiązała się do stosowania ściśle kontrolowanych ceł na przywóz bananów.

Other dictionary words

English
  • imports of

Translations into more languages in the bab.la English-Russian dictionary.