"impose a" translation into Polish

EN

"impose a" in Polish

See the example sentences for the use of "impose a" in context.

Similar translations for "impose a" in Polish

to impose verb
pose noun
Polish
to pose verb
a article

Context sentences for "impose a" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEuro 6 standardisation is right to impose additional requirements on engines.
Normalizacja w ramach Euro 6 to prawo nakładające na silniki dodatkowe wymogi.
EnglishThe Member States must not be forced to impose one particular vision of flexicurity.
Państwom członkowskim nie można narzucić jednej konkretnej wizji modelu flexicurity.
EnglishWe should not impose conditionalities which are not linked with these criteria.
Nie powinniśmy narzucać warunków, które nie są bezpośrednio powiązane z tymi kryteriami.
EnglishThe collection of data will not impose any additional burden on respondents.
Gromadzenie danych nie nałoży na respondentów żadnych dodatkowych obciążeń.
EnglishHowever, this directive does impose a limit on the maximum possible working time.
Dyrektywa ta narzuca jednakże limit maksymalnego możliwego czasu pracy.
EnglishThus I feel that in this situation it is obvious nobody can impose food.
Dlatego uważam, że w tej sytuacji jest oczywiste, że nikt nie może narzucić żywności.
EnglishNevertheless, should we systematically impose gender equality by force and through repression?
Czy powinniśmy jednak systematycznie zmuszać siłą i represjami do równości płci?
EnglishThey are trying to impose a veritable straitjacket on the Member States.
Państwa członkowskie próbuje się odziać w prawdziwy kaftan bezpieczeństwa.
EnglishWe do not impose any sanctions - or next to no sanctions - on Turkey.
Nie nakładamy na Turcję żadnych sankcji - albo działań podobnych do sankcji.
EnglishSo I cannot impose and tell them they have to spend on, say, education.
Więc nie mogę im narzucić konieczności wydawania na przykład na edukację.
EnglishIt is not necessary for us to impose quotas and unnatural gender distributions on the sector.
Nie musimy nakładać kontyngentów i wprowadzać nienaturalny rozkład płci w sektorze.
EnglishAnd are we going to impose similar restrictions when a copyright is infringed in other ways?
Czy nałożymy podobne restrykcje w przypadku naruszania praw autorskich w inny sposób?
EnglishIt is essential to impose quotas in order to allow fish resources in the Baltic Sea to recover.
Trzeba wprowadzić kwoty pozwalające na odbudowę zasobów rybnych w Morzu Bałtyckim.
EnglishIn addition, the proposal continues to impose special obligations on CRS parent carriers.
Dodatkowo wniosek wciąż nakłada specjalne zobowiązania na przewoźników macierzystych KSR.
EnglishAre we, as authorities, then going to impose such a policing task on those kinds of companies?
Czy jako instytucje nałożymy taką funkcję policyjną na tego rodzaju przedsiębiorstwa?
EnglishWhat are we waiting for in order to impose travel restrictions on these figures of the regime?
Na co czekamy, zanim wprowadzimy ograniczenia podróży dla tych reprezentantów reżimu?
EnglishI do not wish to impose anything on anyone: I just want to assess possibilities.
Nie chcę nic nikomu narzucać: chcę jedynie ocenić możliwości.
EnglishWe are not creating new Community legislation to impose sanctions. That proved impossible.
Nie tworzymy nowego wspólnotowego prawa, które nakłada sankcje, to okazało się niemożliwe.
EnglishEurope does not need the EU to impose a common set of labour laws on all.
Europa nie potrzebuje UE, która chce narzucić wszystkim wspólny zestaw przepisów prawa pracy.
EnglishTurkey is attempting to impose censorship on the international community regarding this matter.
Turcja próbuje narzucić społeczności międzynarodowej cenzurę w tej sprawie.

Other dictionary words

English
  • impose a

Even more translations in the German-English dictionary by bab.la.