"impose penalties" translation into Polish

EN

"impose penalties" in Polish

See the example sentences for the use of "impose penalties" in context.

Similar translations for "impose penalties" in Polish

to impose verb
pose noun
Polish
to pose verb
penalties noun
penalty noun

Context sentences for "impose penalties" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou cannot impose additional monetary penalties on a country that is already heavily in debt.
Nie można nakładać dodatkowych kar finansowych na kraj, który już jest zadłużony po uszy.
EnglishThe Court can impose penalties, and its decisions are binding on EU countries and institutions.
Trybunał może nałożyć kary, a jego orzeczenia są wiążące dla państw członkowskich i instytucji UE.
EnglishSecondly, the EU needs to impose barriers and penalties on countries that do not abide by the deadlines.
Po drugie, UE musi wprowadzić bariery i kary dla krajów, które nie wywiązują się z terminów.
EnglishSecondly, we must no longer impose double penalties on taxpayers.
Po drugie, nie możemy dalej podwójnie karać podatników.
EnglishIt gives to a purely administrative authority the outrageous power to prosecute and impose penalties.
Daje on czysto administracyjnemu organowi skandalicznie duże uprawnienia do wnoszenia oskarżenia i nakładania kar.
EnglishWe must impose harsher penalties against offenders.
Musimy nałożyć na nich ostrzejsze kary.
EnglishIt provides the opportunity to impose cross-border penalties on drivers, as an EU Knowledge Base Network will be created.
Daje możliwość nakładania na kierowców kar transgranicznych, ponieważ powstanie unijna sieć oparta na wiedzy.
EnglishThe Commission wishes to make the procedures stricter and impose penalties for tender irregularities, often without objective reasons.
Komisja chce bowiem zaostrzyć procedury i karać, często bez obiektywnych powodów, za nieprawidłowości przy przetargach.
EnglishPoliticians should also undertake to impose strict penalties for those who misuse personal data or breach personal privacy.
Politycy powinni zobowiązać się do wprowadzenia surowych kar dla tych, którzy nadużywają danych osobowych lub naruszają prywatność.
EnglishThe proposal opens the issue of the victimisation of victims, entitling courts not to impose penalties on criminal activities of victims which are committed under duress.
We wniosku otwiera się sprawę wiktymizacji ofiar, uprawniając sądy do niekarania ofiar za przestępstwa popełnione pod przymusem.
EnglishMust Internet access providers be allowed to control digital file exchanges and impose penalties on users, including cutting off their Internet connection?
Czy operatorzy internetowi muszą mieć możliwość kontrolowania wymiany plików cyfrowych i nakładać na użytkowników kary, w tym również odcinać ich łącza internetowe?
EnglishESMA will also have the power, strictly regulated by clear rules, to impose fines and penalties on rating agencies which do not respect the regulation.
ESMA będzie miał również prawo - ściśle uregulowane na mocy jasnych zasad - do nakładania grzywien i kar na te agencje ratingowe, które nie będą przestrzegały rozporządzenia.
EnglishThis paves the way to acquis communautaire, giving the EU the right and power to institute and impose criminal penalties wherever it deems this necessary.
To toruje drogę wspólnotowemu dorobkowi prawnemu acquis communautaire, dając UE prawo i umocowanie do nakładania i egzekwowania sankcji karnych, jakie uważa ona za stosowne.
EnglishEmployers must be made responsible for upholding this ban, but it is also the job of the relevant authorities to monitor the observance of the ban and to impose penalties.
Pracodawcy muszą być obciążeni odpowiedzialnością za utrzymywanie tego zakazu, ale do odnośnych władz należy monitorowanie jego przestrzegania i nakładanie kar.
EnglishIt is authorised to permanently revise ratings, carry out a thorough inspection of credit rating agencies and also to impose penalties that are higher than the profit gained from breaking the law.
Ma prawo stale zmieniać ratingi, przeprowadzać dokładne kontrole agencji ratingowych, a także nakładać kary wyższe niż zyski z tytułu łamania prawa.
EnglishFinally, I believe that it is particularly important to set up monitoring bodies and impose financial penalties which reflect proper compensation for environmental damage.
Wreszcie, za szczególnie ważne uważam ustanowienie organizacji monitorujących i nakładanie kar finansowych odzwierciedlających właściwą rekompensatę za szkody wyrządzone środowisku.
EnglishJust to make the extent of your factual errors clear, let me give you one example: the Hungarian media law cannot sanction unbalanced reporting and cannot impose any financial penalties for it.
Aby uzmysłowić Państwu rozmiar tych błędów, omówię jeden przykład: węgierska ustawa medialna nie daje możliwości karania niewyważonych doniesień ani nakładania za nie kar finansowych.

Other dictionary words

English
  • impose penalties

Search for more words in the Russian-English dictionary.