"impose restrictions on" translation into Polish

EN

"impose restrictions on" in Polish

See the example sentences for the use of "impose restrictions on" in context.

Similar translations for "impose restrictions on" in Polish

to impose verb
pose noun
Polish
to pose verb
restrictions noun
restriction noun
to restrict verb
on adjective
on adverb
on preposition

Context sentences for "impose restrictions on" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, other protected designations of origin (PDOs) do not impose restrictions on making rosé wine.
Jednak inne chronione nazwy pochodzenia (PDO) nie nakładają ograniczeń na produkcję wina różowego.
EnglishSwitzerland may impose restrictions until 31 May 2014.
Szwajcaria może utrzymać ograniczenia do 31 maja 2014 r.
EnglishSwitzerland may impose restrictions until 31 May 2019.
Szwajcaria może utrzymać ograniczenia do 31 maja 2019 r.
EnglishSwitzerland can impose restrictions until 31 May 2019.
Szwajcaria może utrzymać ograniczenia do 31 maja 2019 r.
EnglishThis right can be restricted in countries that impose restrictions on their labour market.
Możliwość korzystania z tego prawa może być ograniczona w krajach, które wprowadziły odpowiednie restrykcje na swoich rynkach pracy.
EnglishIf we are to impose restrictions on emissions, let us introduce a specific emissions system, as we have with cars.
Jeżeli mamy narzucać ograniczenia emisji, to powinniśmy wprowadzić konkretny system emisji, podobny jak w przypadku samochodów.
EnglishIt does not therefore follow from the Santa Casa case that the Court has given Member States greater leeway to impose restrictions.
Ze sprawy Santa Casa nie wynika zatem, by Trybunał dał państwom członkowskim większą swobodę narzucania ograniczeń.
EnglishHowever, a number of Member States are still continuing to impose restrictions on Bulgarians and Romanians with regard to access to their labour market.
Jednakże pewna liczba państw członkowskich nadal nakłada ograniczenia na Bułgarów i Rumunów, jeśli chodzi o ich dostęp do rynku pracy.
EnglishWhen my country acceded to the Schengen area, we had to impose restrictions on Russian citizens travelling to Slovakia, in accordance with EU rules.
Gdy mój kraj wchodził do strefy Schengen, musieliśmy zgodnie z przepisami unijnymi nałożyć ograniczenia na obywateli rosyjskich przyjeżdżających na Słowację.
EnglishIt is all very well to promote a single policy to deal with legal immigration from third countries, but it is not normal to impose restrictions on EU nationals.
Promuje się jednolitą politykę wobec legalnej imigracji z państw trzecich - to pięknie, ale nakładanie ograniczeń na obywateli UE nie jest rzeczą normalną.

Other dictionary words

English
  • impose restrictions on

In the Vietnamese-English dictionary you will find more translations.