"impose rules" translation into Polish

EN

"impose rules" in Polish

See the example sentences for the use of "impose rules" in context.

Context sentences for "impose rules" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why we must impose strict, binding rules.
Właśnie z tego względu musimy ustanowić restrykcyjne, wiążące przepisy.
EnglishThe job of the European institutions is to impose rules in response to issues raised by the public.
Zadaniem europejskich instytucji jest stanowienie zasad w odpowiedzi na problemy zgłaszane przez społeczeństwo.
English(FR) I think we need to remain very cautious for the next year; we should retain the initiative and impose the necessary financial rules.
(FR) Uważam, że w przyszłym roku powinniśmy zachować szczególną czujność; należy utrzymać inicjatywę i wprowadzić niezbędne regulacje finansowe.
EnglishMoreover, they have not taken account of the fact that, in the absence of a European directive, each Member State will impose its own rules on the matter.
Nie wzięto ponadto pod uwagę faktu, że pod nieobecność dyrektywy europejskiej każde państwo członkowskie wprowadzi własne zasady w tym zakresie.
EnglishI am sorry that, even after a presentation of 10 to 15 minutes, I failed to explain the rules we impose when we import from third countries.
Przykro mi, że nawet w czasie trwającej 10 do 15 minut prezentacji, nie udało mi się wyjaśnić przepisów, które ustalamy w odniesieniu do przywozu z państw trzecich.
EnglishLastly, in the financial field, we welcome the will to impose rules and to act forcefully with regard to both supervision and taxation.
Wreszcie, jeśli chodzi o finanse, z zadowoleniem przyjmujemy gotowość narzucenia reguł i podejmowania zdecydowanych działań, zarówno w odniesieniu do nadzoru, jak i podatków.
English. - Madam President, may I remind the honourable Members that what I said was not that we cannot impose rules on third countries.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Pozwolę sobie przypomnieć szanownym paniom i panom posłom, że nie powiedziałem, że nie możemy narzucać przepisów krajom trzecim.
EnglishESMA will also have the power, strictly regulated by clear rules, to impose fines and penalties on rating agencies which do not respect the regulation.
ESMA będzie miał również prawo - ściśle uregulowane na mocy jasnych zasad - do nakładania grzywien i kar na te agencje ratingowe, które nie będą przestrzegały rozporządzenia.
EnglishInstead, a majority in Parliament has allowed the Council to impose its own rules, purely and simply so that the Directive can be pushed through at first reading.
Zamiast tego większość w Parlamencie pozwoliła Radzie na narzucenie własnych zasad, wyraźnie po to, aby dyrektywa została przepchnięta przez przy pierwszym czytaniu.
EnglishThese Member States must impose specific rules and regulations for authorising professionals which fit into their existing national systems.
Te państwa członkowskie są zobowiązane wprowadzić szczególne zasady i przepisy dotyczące udzielania uprawnień profesjonalistom, odpowiednio dostosowane do istniejących systemów krajowych.
EnglishIn the end it will be very hard to impose harmonised unbundling rules across 27 Member States, irrespective of the benefits that this may or may not bring.
Wreszcie, bardzo trudno będzie narzucić zharmonizowane zasady rozdziału strukturalnego 27 państwom członkowskim, bez względu na płynące z tego potencjalne korzyści czy ich brak.
EnglishI am thinking in particular of a very difficult matter: namely the problems for our firms, on which we are rightly going to impose rules to maintain the balance of the planet.
W szczególności chodzi mi o bardzo trudną kwestię: mam na myśli problemy dla naszych firm, którym słusznie zamierzamy narzucić zasady utrzymania równowagi na planecie.
EnglishI doubt very much that the Euro Plus countries would be in a position jointly to impose strict rules on themselves in the field of public expenditure, since they could not do so individually.
Bardzo wątpię, by państwa grupy euro plus były w stanie narzucić sobie rygoryzm w zakresie wydatków publicznych wspólnie, skoro nie mogły tego uczynić w pojedynkę.
EnglishAfter all, even if you give Member States the option of exemption, this does not mean that the Member States can impose their own rules that are, moreover, different in every Member State.
W końcu nawet jeśli da się państwom członkowskim opcję wyłączenia, nie oznacza to, że mogą one narzucać własne zasady, które ponadto różniłyby się w zależności od kraju.
EnglishIn order for members of the public and businesses to understand and take advantage of the domestic market, we must not impose rules at European level unless absolutely necessary.
Aby obywatele i przedsiębiorcy mogli zrozumieć rynek wewnętrzny i korzystać z niego, nie możemy im narzucać zasad na szczeblu europejskim, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.
EnglishThe EU cannot impose an exact replica of our internal legislative measures on third countries, just as third countries, to which we export, cannot impose their own national rules on us.
UE nie może narzucić swego wewnętrznego prawodawstwa krajom trzecim, podobnie jak kraje trzecie, do których my eksportujemy, nie mogą nam narzucać swoich przepisów krajowych.

Other dictionary words

English
  • impose rules

Search for more words in the English-Polish dictionary.