"impose sanctions" translation into Polish

EN

"impose sanctions" in Polish

See the example sentences for the use of "impose sanctions" in context.

Similar translations for "impose sanctions" in Polish

to impose verb
pose noun
Polish
to pose verb
sanctions noun
Polish
sanction noun
Polish

Context sentences for "impose sanctions" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe do not impose any sanctions - or next to no sanctions - on Turkey.
Nie nakładamy na Turcję żadnych sankcji - albo działań podobnych do sankcji.
EnglishWe are not creating new Community legislation to impose sanctions. That proved impossible.
Nie tworzymy nowego wspólnotowego prawa, które nakłada sankcje, to okazało się niemożliwe.
EnglishWhen the EU does impose sanctions they should be precise and well targeted.
Kiedy Unia Europejska będzie nakładać sankcje, muszą być one dokładne i właściwie ukierunkowane.
EnglishWe have to start to impose economic sanctions against the Iranian administration as soon as possible.
Musimy jak najszybciej zacząć nakładać sankcje gospodarcze na administrację irańską.
EnglishIt has threatened to impose sanctions if constitutional order is not restored within six months.
Zagroziła sankcjami, jeśli w ciągu 6 miesięcy nie zostanie przywrócony porządek konstytucyjny.
EnglishIn addition, we must ensure that the sanctions we impose are in proportion to the breach of regulations.
Ponadto musimy zapewnić proporcjonalność nakładanych sankcji do popełnionego naruszenia.
EnglishThe Commission must impose the sanctions, not the finance ministers.
Sankcje musi nakładać Komisja, a nie ministrowie finansów.
EnglishI fully agree that we should impose the harshest of sanctions on those who take advantage of the system.
Całkowicie zgadzam się, że powinniśmy nałożyć najsurowsze sankcje na osoby wykorzystujące system.
EnglishThe EU will have to impose sanctions on the Belarusian leadership.
UE powinna nałożyć sankcje na kierownictwo Białorusi.
EnglishGovernments still refuse to let the Commission easily send a warning and impose financial sanctions.
Rządy nadal nie chcą pozwolić Komisji na sprawne wysyłanie ostrzeżeń i nakładanie sankcji finansowych.
EnglishIn my opinion, therefore, it is important to impose sanctions on employers who do not follow the rules.
Dlatego moim zadaniem ważne jest wprowadzenie kar dla pracodawców, którzy nie przestrzegają przepisów.
EnglishMoreover, it is empowered to impose sanctions on reporting agents which fail to comply with their obligations.
Ponadto ESBC ma prawo nakładać sankcje na podmioty sprawozdawcze niewywiązujące się ze swoich obowiązków.
EnglishUnderstandably, the EU is trying to use the 'carrot and stick' method and avoid having to impose sanctions.
Co zrozumiałe, UE próbuje używać metody "kija i marchewki” i unikać sytuacji, gdy nałożenie sankcji jest konieczne.
EnglishWe also know that these rights, when they are infringed, create an obligation on the part of the European Union to impose sanctions.
Wiemy również, że Unia Europejska jest zobowiązana do nakładania sankcji w przypadkach naruszania tych praw.
EnglishThe EU should also impose targeted economic sanctions and intensify its support for NGOs in Belarus.
Unia Europejska powinna również nałożyć ukierunkowane sankcje gospodarcze i zwiększyć swoje poparcie dla organizacji pozarządowych na Białorusi.
EnglishThis means that a state cannot judge another state or impose sanctions on it, but that is in the past, that is history.
Oznacza to, że państwo nie może sądzić innego państwa, że nie może także nakładać na niego sankcji, ale to przeszłość, to historia.
EnglishI would not be too inclined to impose sanctions on the parties in the row, however, and I do not think that sanctions are wise.
Nie skłaniałbym się jednak zbytnio ku nakładaniu sankcji na strony sporu i nie uważam, aby sankcje były mądrym posunięciem.
EnglishWe call on the African Union to impose sanctions on the military junta and to organise a dialogue within a reconciliation committee.
Wzywamy Unię Afrykańską do nałożenia sankcji na władzę wojskową i do rozpoczęcia dialogu w ramach komisji pojednawczej.
EnglishAfter all, as Mrs Flautre has already rightly noted, it is difficult to impose effective sanctions in the absence of a clear framework.
W końcu pani poseł Flautre słusznie zauważyła, że przy braku jasnego programu ramowego trudno jest narzucić skuteczne sankcje.
EnglishIf it is confirmed that they are, then the Competition Authority must intervene impartially and impose exemplary sanctions.
W razie potwierdzenia, że taka sytuacja ma miejsce, organ ds. konkurencji musi bezstronnie interweniować, stosując przy tym przykładne sankcje.

Other dictionary words

English
  • impose sanctions

Moreover, bab.la provides the English-Swedish dictionary for more translations.