EN imposed
volume_up
{adjective}

imposed
The two-year restriction period on the labour market imposed on the new Member States expires at the end of this year.
Z końcem bieżącego roku kończy się dwuletni okres ograniczeń na rynku pracy nałożony na nowe państwa członkowskie.
The milk prices imposed on producers do not cover production costs.
Ceny mleka nałożone na producentów nie pokrywają kosztów produkcji.
Who can and should interpret the limits imposed by the principle of subsidiarity in this field?
Kto może i powinien interpretować ograniczenia nałożone zasadą pomocniczości w tym obszarze?
imposed (also: prescriptive)
volume_up
narzucony {adj. m}
They deserve a better government, but this cannot be imposed from outside by anyone.
Zasługuje ona na lepszy rząd, lecz nie może on zostać przez nikogo narzucony z zewnątrz.
This was a very strong requirement that Parliament imposed in 2005 and it has been complied with.
Był to bardzo zdecydowany wymóg Parlamentu, narzucony w 2005 roku, i został on spełniony.
We have this 30% reduction target imposed from the top down, and it does seem to be widely endorsed.
Dotyczący obniżenia emisji cel na poziomie 30% został narzucony z góry i nie wydaję się, aby był on szeroko popierany.
imposed (also: stilted, strained, coerced, mirthless)
volume_up
wymuszony {adj. m}
imposed
volume_up
wywarty {adj. m}

Context sentences for "imposed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.
W 2009 roku kwota grzywien nałożonych przez Komisję przekroczyła 2 miliardy euro.
EnglishVery strict deadlines have been imposed on the Commission in delivering these measures.
Komisji wyznaczono bardzo ścisłe terminy na opracowanie przedmiotowych środków.
EnglishThere are always limits imposed by Member States, and this will always be so.
Zawsze są i zawsze będą ograniczenia nakładane przez państwa członkowskie.
EnglishThese goals are not achieved by sanctions and imposed austerity measures.
Celów tych nie osiągniemy przez sankcje i narzucane działania oszczędnościowe.
EnglishIntercultural dialogue should not be imposed or be designed in a condescending way.
Dialog międzykulturowy nie powinien być narzucany lub stworzony w sposób protekcjonalny.
EnglishWill you re-examine the continuing policy of shrinkage imposed on agriculture?
Czy ponownie przeanalizuje pan kontynuowaną politykę kurczenia się nałożoną na rolnictwo?
EnglishEurope has paid dearly for the dictatorship imposed on 80 million Europeans.
Drogo zapłaciła również za dyktaturę narzuconą 80 milionom Europejczyków.
EnglishThey do not want more and more regulations and obligations imposed on them.
Nie chcą nakładania na nich coraz większej ilości przepisów i obowiązków.
EnglishIn the EU, beef farmers have to comply with stringent standards imposed by the Commission.
W UE producenci wołowiny muszą spełniać surowe normy określone przez Komisję.
EnglishIn some countries this is done through legally imposed minimum wages.
W niektórych krajach dzieje się to dzięki prawnie obowiązującym płacom minimalnym.
EnglishWe do not want this super-state; we do not want this imposed federalism.
A my nie chcemy tego superpaństwa; nie chcemy tego narzuconego federalizmu.
EnglishIncreasing their scope does not make them any more likely to be imposed.
Poszerzenie ich zakresu nie sprawi, że zwiększy się prawdopodobieństwo ich stosowania.
EnglishI believe that a sanction of less than EUR 250 should not be imposed.
Moim zdaniem powinno się zrezygnować z nakładania kary mniejszej niż 250 EUR.
EnglishThat has to be the quid pro quo for meeting the high costs imposed by EU regulation.
Musi być to rekompensatą za poniesienie wysokich kosztów wynikających z unijnych przepisów.
EnglishIn Germany restrictions have been imposed on the managers of companies subsidised by the State.
W Niemczech nałożono ograniczenia na kierownictwo firm dotowanych przez państwo.
EnglishWill it demand that custodial sentences of up to three years be imposed?
Czy zażąda nałożenia na sprawców wyroków pozbawienia wolności do 3 lat?
EnglishAt present, the bureaucratic procedures imposed on entrepreneurs are unduly complex.
W obecnych czasach wymagania biurokratyczne wobec przedsiębiorców są absurdalnie rozbudowane.
EnglishIt has therefore been decided that severe penalties should be imposed for such late payments.
Dlatego postanowiono, że należy wprowadzić surowe kary za opóźnienia w płatnościach.
EnglishSuch a sentence should therefore only be imposed in exceptional circumstances.
Tak więc ten rodzaj kary powinien być stosowany tylko wyjątkowo.
EnglishAll of this is exacerbated by the antisocial policies imposed under the pretext of the crisis.
Całą tę sytuację zaostrzają antyspołeczne polityki narzucane pod pretekstem kryzysu.