"improvements" translation into Polish

EN

"improvements" in Polish

EN improvements
volume_up
{plural}

improvements (also: facilities, conveniences, amenities)
The proposed improvements relating to competition among young sportspeople are good, but they must not cause the exclusion of other sportspeople whose performance is better.
Proponowane udogodnienia w rywalizacji sportowej dla młodych zawodników są dobre, nie mogą one jednak prowadzić do blokowania innych zawodników, osiągających znacznie lepsze wyniki sportowe.

Synonyms (English) for "improvement":

improvement

Context sentences for "improvements" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements.
Komisja także zgadza się, że należy nadal ulepszać identyfikowalność produktów.
EnglishThese consumers must benefit most from the energy efficiency improvements made.
Tacy konsumenci muszą mieć największe korzyści z poprawy efektywności energetycznej.
EnglishI am certain that it will also lead to improvements in these rules in Europe as well.
Jestem przekonany, że doprowadzi ono także do udoskonalenia tych zasad w Europie.
EnglishIn some areas savings have already been identified and improvements proposed.
W niektórych obszarach wskazano już oszczędności i zaproponowano ulepszenia.
EnglishThere is still work to be done in this area and improvements still need to be made.
W tej dziedzinie wciąż pozostaje wiele do zrobienia i potrzebne są zmiany na lepsze.
EnglishTherefore, Commissioner, I would ask you to try to make improvements in this regard.
Dlatego, Pani Komisarz, chciałbym się do Pani zwrócić o usprawnienia w tej kwestii.
EnglishNevertheless, there is room for the European Parliament to make improvements.
Istnieje jednak obszar, w którym Parlament Europejski może wprowadzić udoskonalenia.
EnglishWe shall continue our efforts to have those improvements approved by the Council.
Będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby te ulepszenia zostały zaakceptowane przez Radę.
EnglishWe have tried to make further improvements through our proposed amendments.
Próbowaliśmy wprowadzić dalsze ulepszenia poprzez zaproponowane przez nas poprawki.
EnglishMy question is this: what improvements is the Commission trying to make in this area?
Moje pytanie brzmi: jakie zmiany ma zamiar wprowadzić Komisja w tym obszarze?
Englishge improvements in HbA1c compared with patients treated with oral agents alone.
EXUBERA w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami doustnymi, pozwoliło uzyskać większą du
English'Balanced' means asking for improvements and at the same time offering assistance.
"Zrównoważone”, czyli takie, w którym wymaga się postępów, oferując jednocześnie pomoc.
EnglishThey deserve all the procedures and all the improvements this country needs.
Zasługują na wszelkie procedury i usprawnienia, jakich potrzebuje ten kraj.
EnglishA few improvements that we can achieve at European level are necessary, however.
Nieco ulepszeń, które możemy osiągnąć na poziomie europejskim, to jednak rzecz niezbędna.
EnglishThe Commission is working hard to ensure that improvements are made on these key points.
Komisja ciężko pracuje nad zapewnieniem poprawy w tych kluczowych dziedzinach.
EnglishWe cannot continue normal relations unless concrete improvements are made in Russia.
Nie możemy kontynuować normalnych stosunków, chyba że Rosja poczyni konkretne postępy.
EnglishIt is true that things can always be improved and improvements are necessary.
Prawdą jest też, że zawsze się da coś ulepszyć i ulepszenia są potrzebne.
EnglishThese are all major improvements and they are based on the demands of Parliament.
To wszystko stanowi znaczne postępy, które poczyniono w odpowiedzi na żądania Parlamentu.
EnglishOf course, there have been significant improvements but there are also significant gaps.
Faktem jest, że dokonaliśmy dużego postępu, nadal jednak pozostały znaczne różnice.
EnglishI would very much like to see the Commission making improvements in this area.
Bardzo chciałabym, żeby Komisja osiągnęła jednak postęp w tym obszarze.