"in addition" translation into Polish

EN

"in addition" in Polish

EN in addition
volume_up
{adverb}

in addition (also: besides)
We will, in addition, be organising special targeted and focused information campaigns.
Oprócz tego będziemy organizować specjalnie ukierunkowane kampanie informacyjne.
In addition to that, we probably have one million illegal immigrants.
Oprócz tego mamy prawdopodobnie milion imigrantów nielegalnych.
In addition to this, the costs are also borne by European taxpayers.
Oprócz tego koszty ponoszą także europejscy podatnicy.
in addition
In addition, unemployment is set to reach a record high in Member States.
W dodatku bezrobocie w państwach członkowskich osiągnie rekordowy poziom.
In addition, some questions are immediately raised: How much clustering is there?
W dodatku, natychmiast pojawia się szereg dodatkowych pytań. ~~~ Ile jest klastrów ?
In addition, the law grants custody of children only to the father and grandfather.
W dodatku ustawa ta przyznaje opiekę nad dziećmi jedynie ojcu i dziadkowi.
in addition
volume_up
nadto {adv.}
In addition, the European Social Fund should be used to finance training programmes in this sector.
Nadto Europejski Fundusz Społeczny winien być wykorzystany dla finansowania programów szkoleniowych w tym sektorze.
In addition, trade needs to be made easier and bureaucratic export and import barriers need to be lifted.
Potrzebne są nadto ułatwienia w handlu i zniesienie biurokratycznych barier przy eksporcie bądź imporcie.
In addition, the board of each of the merging companies shall also prepare a written report, justifying the merger.
Nadto zarząd każdej z łączących się spółek sporządza pisemne sprawozdanie, uzasadniające połączenie.
in addition (also: else, further, furthermore, hereafter)
volume_up
dalej {adv.}
What can give us reason to rejoice is that we have made a move, and in the right direction, but in addition to joint reflection, we need further to increase efforts in every EU Member State.
Powodem do radości jest jednak to, że zrobiliśmy ruch, i to w dobrym kierunku, jednak oprócz tej wspólnej refleksji, musimy dalej wzmagać wysiłki w każdym z państw członkowskich UE.
in addition
in addition (also: besides, either, further, furthermore)
In addition, there are no mechanisms in place for monitoring the measures adopted.
Ponadto nie wprowadzono mechanizmów monitorowania przyjmowanych środków.
In addition, their infrastructure is often exceptionally underdeveloped.
Ponadto ich infrastruktura często jest wyjątkowo niewystarczająco rozwinięta.
In addition, it is essential to rebuild trust between authorities and farmers.
Ponadto kluczowe znaczenie ma odbudowa zaufania między władzami a rolnikami.

Similar translations for "in addition" in Polish

in preposition
in-
Polish
addition noun

Context sentences for "in addition" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition, headache, tiredness, rash, itching, and flushing have been reported.
Dodatkowo odnotowano bóle głowy, zmęczenie, wysypkę, świąd i zaczerwienienie skóry.
EnglishIn addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
To wymaga, obok działań strategicznych, także zwiększenia natychmiastowej pomocy.
EnglishAddition of a contra-indication for patients with a history of any drug allergy,
dołączenie przeciwwskazania dla pacjentów, u których wystapiła w wywiadzie alergia na
EnglishIn addition we also now have a High Representative, who will have a double hat.
Dodatkowo mamy teraz również wysoką przedstawiciel, która będzie pełnić dwie funkcje.
EnglishThis is also a very good instrument that we have in addition to mere dialogue.
To również bardzo dobre narzędzie, którym dysponujemy oprócz samego dialogu.
EnglishIn addition, TOVIAZ is also available in HDPE bottles containing 30 or 90 tablets.
Dodatkowo lek TOVIAZ jest dostępny w butelkach HDPE zawierających 30 lub 90 tabletek.
EnglishIn addition, public executions encourage aggressive behaviour amongst the population.
Publiczne egzekucje to także propagowanie agresywnych zachowań wśród ludności.
EnglishAddition of a more detailed description of the first signs of skin reactions leading to
dołączenie bardziej szczegółowego opisu pierwszych objawów reakcji skórnych, po
EnglishIn addition, the following applies to use of the infusion bottle containing 65 ml:
Poniższa informacja dotyczy również butelki do infuzji o pojemności 65 ml:
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Humalog.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Humalog.
EnglishThe physician should be consulted when using other medications in addition to Liprolog.
Należy skonsultować z lekarzem użycie innych leków podczas stosowania Liprolog.
EnglishIn addition, the integration process must also be promoted from within these countries.
Proces integracji musi być dodatkowo wspierany wewnętrznie przez kraje regionu.
EnglishIn addition, we would enable consumers to open accounts in other countries.
Co więcej, chcielibyśmy zachęcić konsumentów do otwierania kont w innych państwach.
English. - (FI) The citizens' initiative is a welcome addition to active citizenship.
Inicjatywa obywatelska jest wartościowym uzupełnieniem aktywności obywatelskiej.
EnglishIn addition to monitoring your site regularly, we also recommend the following:
Oprócz regularnego monitorowania swojej witryny zalecamy również następujące działania:
EnglishIn addition to coordination, there is also cultural diplomacy at Member State level.
Oprócz koordynacji jest także dyplomacja kulturowa na poziomie państw członkowskich.
EnglishIn addition, rhabdomyolysis, secondary to NMS or severe dyskinesia, has been observed.
Obserwowano wystąpienie rabdomiolizy wtórnej do zespołu NMS lub ciężkiej dyskinezy.
EnglishAddition of a more detailed description of the first signs of skin reactions leading to
dołączenie szczegółowego opisu pierwszych objawów reakcji skórnych, po wystąpieniu
English. - Mr President, I do not think this can be added as an addition.
sprawozdawca. - Panie przewodniczący! Moim zdaniem nie możemy połączyć tych poprawek.
EnglishIn addition to those answers, I would now like to respond to some of the comments made.
Oprócz tych odpowiedzi chciałbym teraz odnieść się do niektórych zgłoszonych uwag.