"in tandem" translation into Polish

EN

"in tandem" in Polish

EN in tandem
volume_up

New technologies, developed by business and science in tandem, are our future.
Nowe technologie, opracowywane wspólnie przez przedsiębiorstwa i naukowców, stanowią naszą przyszłość.
Ensuring a top-class administration is a task that must be tackled in tandem with the EU institutions.
Zapewnienie najwyższej klasy administracji jest zadaniem, któremu trzeba stawić czoła wspólnie z instytucjami UE.
I hope that the service will operate in tandem with the national diplomatic services and act as a positive factor to enhance their performance.
Mam nadzieję, że służba będzie działała wspólnie z krajowymi służbami dyplomatycznymi i stanie się korzystnym czynnikiem zwiększającym ich skuteczność.

Synonyms (English) for "in tandem":

in tandem
English

Similar translations for "in tandem" in Polish

in preposition
in-
Polish
tandem noun
Polish
tandem adverb

Context sentences for "in tandem" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. ~~~ Have you ever seen tandem birds?
Mam na to standardową odpowiedź: widzieliście kiedyś ptaki lecące w tandemie?
EnglishMr Barroso, you have just said that you want to work in tandem with Herman Van Rompuy.
Panie Barroso! Właśnie powiedział pan, że chce pan pracować w tandemie z Hermanem Van Rompuyem.
EnglishThe revolutions will only be able to succeed if these two problems are resolved in tandem.
Rewolucje odniosą sukces jedynie wówczas, kiedy jednocześnie uda się rozwiązać oba te problemy.
EnglishTo that end, we must manage to work in tandem with SMEs.
W tym celu musimy starać się współpracować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
EnglishThis is a task that must be tackled in tandem with the institutions.
To zadanie, które musi być realizowane wespół z instytucjami.
EnglishThis is called the tandem principle.
Ta komunikatywna metoda nauczania nazwana została zasadą tandemu.
EnglishThese instruments can only work in tandem.
Instrumenty te mogą pracować wyłącznie w tandemie.
EnglishWe have worked in tandem (me being last year's rapporteur), and that brings me to my first point.
Pracowaliśmy niejako w tandemie (ponieważ w ubiegłym roku ja byłam sprawozdawczynią), z którego to faktu wynika moja pierwsza uwaga.
EnglishThese efforts seem to have increased recently in tandem with a rise in bureaucracy, despite all the statements to the contrary.
Dążenia te, wraz z biurokracją, ostatnio się nasiliły, pomimo wszystkich oświadczeń, że jest zgoła inaczej.
EnglishI look forward to working in tandem with him and to joining him here in the plenary debates on the European Council.
Nie mogę się doczekać naszej wspólnej pracy i współuczestniczenia z nim w debatach plenarnych na forum Rady Europejskiej.
EnglishI am committed to working in tandem with this President of the European Council because that partnership will make all the difference.
Zobowiązuję się do współpracy z nowym Przewodniczącym Rady Europejskiej, ponieważ takie partnerstwo uczyni różnicę.
EnglishBut our oxygen was going down faster than our CO2 was going up, which was quite unexpected, because we had seen them going in tandem in the test module.
Ale ilość tlenu spadała szybciej, niż wzrastał poziom CO2.
EnglishIt will also be crucial for the initiative to act in tandem with - rather than replacing the work of - national courts.
Co niezwykle ważne, aby inicjatywa zakończyła się powodzeniem, konieczna będzie współpraca z sądami krajowymi, a nie wyręczanie ich w pracy.
EnglishFor this reason, by all means work in tandem, but please make sure that you are sitting in the front and steering the vehicle.
Dlatego też niech pan pracuje w tandemie, ale niech pan się upewni, że będzie pan siedział na przednim siedzeniu i trzymał kierownicę w dłoni.
EnglishA further significant aim is to avoid duplication of efforts during missions where NATO is participating in tandem with European forces.
Istotnym celem jest również uniknięcie dublowania działań w trakcie misji, w których oprócz sił Unii Europejskiej udział bierze także NATO.
Englishin tandem with sth
EnglishI support this initiative which, in tandem with the "Safety on the Community Railways" report, will allow for a more cohesive European rail network.
Popieram tę inicjatywę, która wraz ze sprawozdaniem "Bezpieczeństwo kolei wspólnotowych” umożliwi większą spójność w europejskiej sieci kolejowej.
EnglishTeacher training must develop in tandem with the demands of the modern classroom and I believe that this report recognises this fact.
Szkolenie nauczycieli musi rozwijać się równolegle z wymaganiami stawianymi przez nowoczesne szkolnictwo, i uważam, że sprawozdanie uznaje istnienie tej potrzeby.
English. ~~~ Finally, morning of day 11, we got the all-clear, loaded up the helicopters -- two helicopters flying in tandem -- dropped me off at the edge of the pack ice.
Utknęliśmy, nie mogliśmy niczego zrobić.
EnglishHumanizing technology is about taking what's already natural about the human-tech experience and building technology seamlessly in tandem with it.
Humanizacja technologii polega na wykorzystywaniu tego co jest naturalne w doświadczeniu człowieka z technologią i jednoczesnym budowaniu jednolitej technologii.