"in the global market" translation into Polish

EN

"in the global market" in Polish

See the example sentences for the use of "in the global market" in context.

Similar translations for "in the global market" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
global adjective
market noun
to market verb

Context sentences for "in the global market" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Union can play an important role in this sector on the global market.
Unia Europejska może odegrać istotną rolę w tym sektorze rynku światowego.
EnglishBiofuels produced from sugar cane are very competitive in the global market.
Biopaliwa produkowane z trzciny cukrowej są bardzo konkurencyjne na rynku światowym.
EnglishA transatlantic market for carbon emissions could be the start of a global market.
Transatlantycki rynek emisji dwutlenku węgla mógłby stanowić zaczątek rynku światowego.
EnglishTrade in the global market depends upon a country's produce being promoted.
Możliwość prowadzenia handlu na rynku światowym zależy od promocji produktów danego kraju.
EnglishWe must remember that bluefin tuna feeds a EUR 6 billion global market.
Musimy pamiętać, że tuńczyk błękitnopłetwy przynosi rynkowi światowemu 6 miliardów euro.
EnglishThat would really help our enterprises to compete on the global market.
To naprawdę pomogłoby zwiększyć konkurencyjność naszych przedsiębiorstw na rynku globalnym.
EnglishWe Greens do not support a policy of subsidising the major players in the global market.
My, grupa Zielonych, nie popieramy polityki subsydiowania głównych graczy na rynku światowym.
EnglishThe new agreement will make the global market in bananas more predictable and stable.
Nowe porozumienie sprawi, że światowy rynek bananów będzie bardziej przewidywalny i stabilniejszy.
EnglishI think that we have a global market and we need visible hands.
Uważam, że istnieje coś takiego jak rynek globalny i potrzebna nam jest "widoczna ręka”.
EnglishThe greatest opportunity for changing the economy is in the global market for carbon.
Największą szansą reformy gospodarki jest rynek emisji. W porównaniu do polityki ekologicznej lat 70.
EnglishHow does the Commission intend to overcome that fundamental contradiction in today's global market?
Jak zamierza Komisja przezwyciężyć tą podstawową sprzeczność na dzisiejszym globalnym rynku?
EnglishAccessibility of information on entities active on the global market is particularly important.
Szczególnego znaczenia nabywa dostępność do informacji podmiotów uczestniczących w globalnym rynku.
EnglishWe live in a global market, whether we like it or not.
Czy nam się to podoba czy nie, funkcjonujemy w ramach światowego rynku.
EnglishThey need to give everything in order to ensure greater economic competitiveness within the global market.
Trzeba dać z siebie wszystko, aby zwiększyć konkurencyjność gospodarczą na rynku światowym.
EnglishThe global market in eco-business is worth EUR 600 billion.
Światowy rynek ekobiznesu jest wart 600 miliardów euro.
EnglishThe video games market is a fast-growing global market.
Rynek gier wideo jest rynkiem globalnym i szybko rośnie.
EnglishWe will project our Europe 2020 objectives on the global market place, for example, through the G20.
Zawarte w strategii "Europa 2020” cele związane z globalnym rynkiem przedstawimy na przykład na szczycie G-20.
EnglishAs I was saying, what could European producers do, assuming demand on the global market picks up again?
Jak powiedziałem, co mogliby zrobić producenci europejscy przy założeniu, że popyt na rynku globalnym znowu wzrośnie?
English(SK) Mr President, the volume of the EU internal market in goods represents 17% of the global market in goods.
(SK) Panie Przewodniczący! Wielkość unijnego wewnętrznego rynku towarów stanowi 17 % globalnego rynku towarów.
EnglishThe value of the global market for cord blood stem cells was approximately EUR 3.34 billion in 2010.
W 2010 roku wartość ogólnoświatowego rynku komórek macierzystych krwi pępowinowej oszacowano na około 3,34 miliarda euro.

Other dictionary words

English
  • in the global market

Search for more words in the Romanian-English dictionary.