"in the global world" translation into Polish

EN

"in the global world" in Polish

See the example sentences for the use of "in the global world" in context.

Similar translations for "in the global world" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
global adjective
world noun
Polish
world adjective
Polish

Context sentences for "in the global world" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, in the global world, Yemen's problems are also becoming our problems.
Niestety w globalnym świecie problemy Jemenu stają się również naszymi problemami.
EnglishSo the budget has to be in line with the challenges of the global world in the 21st century.
A więc budżet musi odpowiadać wyzwaniom globalnego świata w XXI wieku.
EnglishIn a global world, problems also spread quickly to others.
W globalnym świecie problemy szybciej rozprzestrzeniają się na innych.
EnglishWe have a shared responsibility in the global world.
W zglobalizowanym świecie ponosimy wspólną odpowiedzialność.
EnglishPostponing a decision would be to accept that Europe is irrelevant in a more global world.
Odłożenie tej decyzji w czasie byłoby równoznaczne z pogodzeniem się, że Europa nie liczy się w zglobalizowanym świecie.
EnglishIn order to be powerful in a global world, the European Union needs both enlargement and internal reform.
Aby być silną w globalnym świecie, Unia Europejska potrzebuje zarówno rozszerzenia, jak i reform wewnętrznych.
EnglishArctic governance in a global world (debate)
Zarządzanie Regionem Arktycznym w globalnym świecie (debata)
EnglishIn the global world of competition and knowledge, the only way to win is to be number one, and that should be our aim.
W zglobalizowanym świecie konkurencji i wiedzy tylko pierwszy wygrywa, i taki powinien być nasz cel.
EnglishThat has also brought Europe a step closer to the role that we envisage together as co-founders of a global world.
Posunęło to również Europę o krok bliżej w kierunku roli, jaką wspólnie przewidujemy jako współzałożyciele globalnego świata.
EnglishIt is their response to the issue that has held back their development and their integration into our global world.
Jest to arabska odpowiedź na problem, który powstrzymywał rozwój świata arabskiego i jego integrację z naszym światem globalnym.
EnglishThe European Union must remember the significance of research in terms of providing a competitive edge in today's global world.
Unia Europejska musi pamiętać o tym, jak znaczący jest wpływ badań na przewagę konkurencyjną w dzisiejszym globalnym świecie.
EnglishIn a global world, we imperatively need a citizenship that celebrates diversity and promotes understanding and tolerance.
W dobie globalizacji, potrzebujemy bezwzględnie obywatelstwa, które celebruje różnorodność, a także promuje zrozumienie i tolerancję.
EnglishThis is an absolutely essential objective if we want to put the European economy where it should be in the global world of today.
Jest to zdecydowanie podstawowy cel, jeżeli chcemy, aby europejska gospodarka zajęła należne jej miejsce w dzisiejszym świecie.
EnglishIn summary, we need to be aware that, in a global world, in this global game, those who only play national cards lose.
Podsumowując, musimy mieć świadomość, że w globalnym świecie, w globalnej grze, podmioty grające wyłącznie kartami narodowymi przegrywają.
EnglishI have voted in favour of the 'Innovation Union' initiative because it represents the only possibility to overcome the crisis in a global world.
Głosowałam za inicjatywą "Unia Innowacji”, ponieważ stanowi ona jedyną możliwość pokonania kryzysu w zglobalizowanym świecie.
EnglishIt is about creating as much market as possible and putting in place the amount of regulation that is required in the global world.
Chodzi o stworzenie możliwie jak najbardziej wolnego rynku i wprowadzenie w życie takiej regulacji, jaka jest konieczna w globalnym świecie.
EnglishWe must not forget that if the European workforce is affected by alcohol, it will not be very competitive in a global world.
Nie wolno nam zapominać, że jeśli europejscy pracownicy będą mieli problemy z alkoholem, to nie będziemy w stanie skutecznie konkurować na globalnym rynku.
EnglishIn the global world of the 21st century, Europe and America face common challenges, but also share the same values and fight for the same ideals.
W globalnym świecie XXI wieku Europa i Ameryka stoją przed wspólnymi wyzwaniami, ale i dzielą te same wartości i walczą o te same ideały.
EnglishOne day, you should have a European budget that is strong enough to compete out there in the global world; the guys are going to be very tough out there.
Pewnego dnia wypracujecie wystarczająco mocny budżet europejski, by móc konkurować na arenie światowej; sytuacja będzie bardzo trudna.
EnglishThe transatlantic community has been a community of shared values and must remain one if we are to be able to defend our interests in the global world.
Wspólnota transatlantycka jest wspólnotą wartości i taką musi pozostać, jeżeli ma być zdolna do obrony swoich interesów w globalnym świecie.

Other dictionary words

English
  • in the global world

In the Finnish-English dictionary you will find more translations.