"in the hope of" translation into Polish

EN

"in the hope of" in Polish

EN in the hope of
volume_up

1. "sth/doing sth"

in the hope of
volume_up
w nadziei na (coś/zrobienie czegoś)
If minority groups leave their homeland in the hope of a better life, that is also a problem.
Fakt, że mniejszości opuszczają swoją ojczyznę w nadziei na lepsze życie jest niewątpliwym problemem.
Indeed, to me they look more like the type of document that is written ahead of meetings in the hope of reaching agreement.
W rzeczywistości dla mnie wygląda to na taki typ dokumentu, który przygotowuje się przed spotkaniem w nadziei na osiągnięcie porozumienia.

Similar translations for "in the hope of" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
hope noun
Polish
to hope verb
of preposition
Polish

Context sentences for "in the hope of" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.
Mam jednak nadzieję, że Unia Europejska okaże w tym względzie więcej inicjatywy.
English., we hope to produce a more complete understanding of…
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
EnglishWe do not agree with these proposals, and we hope that they will not be passed.
Nie zgadzamy się z tymi propozycjami i mamy nadzieję, że nie zostaną uchwalone.
EnglishWe hope that this package will be endorsed by the European Council in December.
Mamy nadzieję, że pakiet ten zostanie poparty przez Radę Europejską w grudniu.
EnglishThey are proposals that we hope will have the support of the European Parliament.
Mamy nadzieję, że propozycje te spotkają się z poparciem Parlamentu Europejskiego.
EnglishWe support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.
Popieramy te plany i mamy nadzieję, że zostaną one w całości urzeczywistnione.
EnglishThat is understandable, and I hope that the European Council will deal with that.
Jest to całkiem zrozumiałe i mam nadzieję, że Rada Europejska sobie z tym poradzi.
EnglishLet us hope for open discussions, both with the opposition and with the government.
Miejmy nadzieję, że dojdzie do otwartej dyskusji, tak z opozycją, jak i z rządem.
EnglishI have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.
EnglishI hope that the College will adopt the proposals we are working on on 31 March.
Mam nadzieję, że 31 marca Kolegium przyjmie przygotowywany przez nas wniosek.
EnglishI hope the Minister does not believe the sanctimonious claptrap he read this House.
Mam nadzieję, że minister nie wierzy w świętoszkowate efekciarstwo w tej Izbie.
EnglishI also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.
Mam nadzieję, że również państwa członkowskie i Komisja podtrzymają dyskusję.
EnglishI hope the perpetrators of this crime will quickly be apprehended and duly punished.
Mam nadzieję, że sprawcy tej zbrodni zostaną szybko ujęci i odpowiednio ukarani.
EnglishWe hope that we will have the results from the Commission at least by December 2010.
Mamy nadzieję, że Komisja przedstawi jej wyniki najpóźniej w grudniu 2010 roku.
EnglishWe hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
Mamy nadzieję, że pan komisarz przedstawi kilka rozsądnych propozycji w tej sprawie.
EnglishLet us hope that the newly elected parliament will usher in new winds of humanity.
Miejmy nadzieję, że nowo wybrany parlament wprowadzi świeży powiew człowieczeństwa.
EnglishI also hope that the Council and Parliament will reach an agreement in this respect.
Mam również nadzieję, że Rada i Parlament osiągną porozumienie w tym względzie.
EnglishI think, and I hope, that this will really mean something considerable for Pakistan.
Sądzę - i mam taką nadzieję - że będzie to miało istotne znaczenie dla Pakistanu.
EnglishLet us hope it will continue to play that sensible, reasonable and sensitive role.
Miejmy nadzieję, że będzie nadal odgrywać tę rozsądną, przemyślaną i wrażliwą rolę.
English(EL) Madam President, the Commissioner's final comment gives me some cause for hope.
(EL) Pani Przewodnicząca! Ostatnia uwaga pana komisarza daje mi pewne nadzieje.