"in the immediate future" translation into Polish

EN

"in the immediate future" in Polish

EN in the immediate future
volume_up

in the immediate future
In the more immediate future, the French Presidency is about to launch the Social Agenda.
W najbliższej przyszłości prezydencja francuska ogłosi agendę społeczną.
Adjustments are needed here, and they will occupy us in the immediate future.
Niezbędne są tu dostosowania i to nimi będziemy zajmować się w najbliższej przyszłości.
In other words, it was to save crops in the immediate future.
Innymi słowy, celem było uratowanie plonów w najbliższej przyszłości.

Similar translations for "in the immediate future" in Polish

in preposition
in-
Polish
the article
the conjunction
Polish
immediate adjective
future noun
future adjective

Context sentences for "in the immediate future" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe sustainable economy must be a major point in shaping the immediate future.
Zrównoważona gospodarka musi być podstawowym punktem odniesienia dla najbliższej przyszłości.
EnglishWhat are our priorities for the immediate future?
Jakie są nasze priorytety na najbliższy okres?
EnglishIn the immediate future, the urgent problems concern the measures to be taken for the fateful date of 1 January 2008.
W tej chwili najpilniejsze problemy dotyczą środków, które mają być podjęte do rozstrzygającego dnia 1 stycznia 2008 r.
EnglishFinally, I shall outline the priorities for the Summit and the immediate future.
Na koniec chciałbym przedstawić w skrócie najistotniejsze zagadnienia, które zostaną poruszone na szczycie oraz które mają duże znaczenie dla najbliższej przyszłości.
EnglishI would like to ask what changes you foresee in the work and function of the European Commission in the immediate future and in the next few years.
Chciałabym się zapytać, jakie zmiany w pracy i w funkcjonowaniu Komisji Europejskiej przewiduje pan w najbliższym okresie i najbliższych latach?
EnglishIt is also a most effective crisis prevention mechanism, as it reinforces long and short-term confidence in the European economy, as well as confidence in the immediate future.
To także najskuteczniejszy mechanizm zapobiegania kryzysowi, gdyż zwiększy on długo- i krótkoterminowe zaufanie do gospodarki europejskiej oraz ufność co do najbliższej przyszłości.